Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Grunderna för förbundet

Ett kommunalförbund bildas då medlemmarna ingår ett grundavtal.

Kommunernas socialtjänst k.f. är ett kommunalförbund som alla åländska kommuner är medlemmar i. Enligt lag ska det finns ett socialvårdsområde på Åland. Kommunerna har i grundavtalet kommit överens om att den uppgiften ska handhas av just KST.

I grundavtalet har kommunerna också kommit överens om till exempel

 • hur kostnaderna för verksamheten fördelas mellan kommunerna
 • hur många röster varje kommun har vid stämman
 • hur styrelseplatserna fördelas mellan kommunerna och
 • hur ekonomi och förvaltning ska granskas.

 

Grundavtalet i korthet

Du hittar grundavtalet till höger.

Här nedan kan du bekanta dig närmare med vad kommunerna kommit överens om.

Vad är KSTs uppgift

Eftersom KST utgör ett gemensamt socialvårdsområde för hela Åland, har KST hand om all socialvård i landskapet, förutom barnomsorg och äldreomsorg. Det innebär att KST ger service bland annat inom barnatillsyn, barnskydd, utkomststöd, missbrukarvård, färdtjänst och funktionsservice och specialomsorg. 

Enligt grundavtalet ska verksamheten i KST främja invånarnas hälsa och välfärd. KST ska se till att servicen finns att tillgå för samtliga invånare. 

Målet med att samordna socialvården är att skapa 

 • en likvärdig service på Åland
 • en effektiv användning av resurserna
 • en samlad kompetens och hög specialisering inom personalen
 • en hög integritet
 • en stark anonymitet och 
 • ett gott rättsskydd.

Främjandet av invånarnas hälsa och välfärd och verkställandet av kommunalförbundets verksamhet sker i samarbete med kommuner och andra myndigheter.

Hur många röster har varje kommun vid stämman

Hur många röster en kommun har vid stämman beror på hur många som bor i kommunen. Varje kommun har en röst per påbörjat 500-tal invånare.

Till exempel har en kommun med

 • 424 invånare 1 röst
 • 531 invånare 2 röster 
 • 5 233 invånare 11 röster.

Det totala antalet röster vid stämman är just nu 70 stycken.

Hur fattas besluten vid stämman

Besluten fattas med enkel majoritet, men varje beslut måste omfattas av minst fyra kommuner.

Bestämmelsen om att fyra kommuner måste vara med på beslutet fungerar som ett minoritetsskydd. Några få kommuner med många röster kan inte ensidigt fatta besluten.

Hur delas kostnaderna mellan kommunerna

De kostnader som KST har för att utföra sina uppgifter delas på två olika sätt.

Hälften av kostnaderna fördelas utifrån det totala antalet som bor i varje kommun.

Den andra hälften fördelas utifrån kommunernas andel av den totala skattekraften. Det innebär att ekonomiskt starka kommuner betalar mer än de kommuner med svagare ekonomi. 

Hur delas styrelseplatserna mellan kommunerna

Sju ledamöter ska utses till förbundsstyrelsen. Eftersom inte alla sexton kommuner kan utse en styrelseledamot görs det en regional fördelning. De kommuner som samsas om styrelseplatserna måste gemensamt komma överens om vem som föreslås till styrelsen.

 
2 platser Mariehamns stad
2 platser  Norra Åland (Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö) 
2 platser Södra Åland (Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland och Lumparland)
1 plats Skärgården (Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga)

Hur granskas ekonomi och förvaltning

Stämman godkänner inför varje nytt år en budget. I budgeten beskrivs målsättningarna för året och hur den service som ges bekostas.

Kommunerna ska få rapporter om ekonomin 2-3 gånger i året. Förbundsstyrelsen följer upp ekonomin månadsvis.

När budgetåret har avslutats granskar utomstående revisorer att pengarna har använts på rätt sätt och att KST har utfört sina uppgifter i enlighet med lagar och egna rutiner och bestämmelser.

 

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 6.6.2022