Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Sysselsättning

Verksamhet i sysselsättningssyfte och dag- och arbetsverksamhet samt utgör en servicehelhet vars syfte är att med socialvårdens metoder främja delaktigheten och möjligheterna till sysselsättning för dig med funktionsnedsättning.

Så långt det är möjligt ordnas servicen flexibelt enligt de individuella behov du har. 

Du ska bland annat kunna röra dig mellan olika tjänster. Till exempel om du förvärvsarbetar deltid ska du kunna delta i dag- och arbetsverksamheten vissa dagar om du vill.

 

Ta kontakt

Inom KST samordnas sysselsättningen inom sysselsättningsenheten. Du kan ta kontakt med vår sysselsättningskoordinator om du har frågor. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

 

Olika former av sysselsättning

Nedan kan du läsa mer om olika former av sysselsättning och med stöd av vilken lag de beviljas. 

Verksamhet i sysselsättningssyfte

Med verksamhet i sysselsättningssyfte för personer med funktionsnedsättning avses anordnandet av särskilda rehabiliteringsåtgärder och andra stödåtgärder för att främja en persons möjligheter att få arbete.

Verksamhet i sysselsättningssyfte riktar sig till dig som under en lång tid har haft särskilda svårigheter att klara de funktioner som hör till normal livsföring och om du utöver AMS tjänster och åtgärder behöver stödåtgärder för att komma ut på den öppna arbetsmarknaden.

När du deltar i verksamhet i sysselsättningssyfte står du i ett anställningsförhållande till serviceproducenten. 

Verksamhet i sysselsättningssyfte beviljas med stöd av 70 § socialvårdslagen.

Läs socialvårdslagen på Landskapsregeringens webbplats

Arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning

Med arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning avses verksamhet i syfte att bevara och främja din funktionsförmåga. Arbetsverksamhet anordnas om du är arbetsoförmögen grund av funktionsnedsättning och inte har har förutsättning att delta i verksamhet i sysselsättningssyfte.

Du får din huvudsakliga försörjning av förmåner som beviljas på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga.

Då du deltar i arbetsverksamhet står du inte i ett anställningsförhållande till den som anordnar verksamheten eller till serviceproducenten.

Det betalas ingen lön för arbetsverksamheten eftersom det är fråga om en socialservice. Till dig som deltar i arbetsverksamhet utbetalas en flitpeng.

Verksamhet i sysselsättningssyfte beviljas med stöd av 71 § socialvårdslagen.

Läs socialvårdslagen på Landskapsregeringens webbplats

Dagverksamhet

Om du inte har möjlighet att delta i arbetsverksamhet ordnas dagverksamhet utanför hemmet för att stödja dig att klara dig självständigt och för att främja sociala kontakter.

Dagverksamheten inom KST ordnas inom ramen för specialomsorgen.

Det betalas ingen lön för dagverksamheten eftersom det är fråga om en socialservice. Till dig som deltar i dagverksamheten utbetalas en flitpeng.

Dagverksamhet beviljas med stöd av specialomsorgslagen och handikappservicelagen.

Du ansöker om dagverksamheten via specialomsorgen.

Läs mer om specialomsorgens dagverksamhet

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 1.11.2021