Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Tallbackens familje- och skyddshem

Tallbacken är både ett barn- och ungdomshem och ett familjeboende och skyddshem. Här erbjuds boende för barn och unga som av olika anledningar inte kan bo hemma, för vårdnadshavare som behöver hjälp i föräldrarollen och för dem som är utsatta för hot eller misshandel. Tallbackens verksamhet finns i ett tvåvåningshus med olika typer av lägenheter och rum för de boende.

 

Skyddshem

Om du har blivit  eller är utsatt för våld i en nära relation eller lever under hot om sådant våld kan du söka skydd vid Tallbackens skyddshem. Du är även välkommen att komma tillsammans med dina minderåriga barn.

Du kan söka skydd hos oss på Matrosgatan 3 i Mariehamn, dygnet runt under årets alla dagar.

De tjänster som vi erbjuder är omedelbar krishjälp, skyddat boende dygnet runt och psykosocialt stöd, rådgivning och vägledning. 

Du kan vara anonym när du vänder sig till skyddshemmet. 

 

Barn- och ungdomshem

Tallbacken finns till för dig som är barn eller ungdom och som av någon anledning behöver ett alternativt boende. Det kan bero på många olika orsaker varför ett barn eller en ungdom behöver bo på Tallbacken,  till exempel missbruk, psykisk sjukdom, misshandel eller låsta konflikter i familjerelationerna.

Vi erbjuder stödsamtal och handledning i kontakten med din familj, olika myndigheter och skolan. Vi stöder dig med läxläsning, fritidsintressen och med andra praktiska saker i vardagen.

När du flyttar till Tallbacken görs det i samarbete med socialarbetarna inom KST. Tillsammans gör vi upp en plan där målet är att utveckla din förmåga att ta eget ansvar i vardagen. 

Boende i stöd- eller träningslägenheten

För dig som är 16 år och uppåt finns möjlighet till boende i stöd- eller träningslägenhet som ett mellansteg. Du får då ett individuellt boendeprogram som hjälper dig att nå ett självständigt boende. Vi stöttar och handleder dig på vägen.

 

Familjeboende

Familjeboendet finns för dig som behöver stöd i föräldrarollen.

Du får hjälp med att hitta fungerande rutiner i vardagen.

Tillsammans med andra inblandade myndigheter görs ett boende- och vårdprogram för dig.

 

Tallbackens arbetsmetoder

Lösningsfokuserad samtalsmetodik

Lösningsfokuserad samtalsmetodik/terapi är en välkänd terapiform som används världen över. Denna form av samtalsmetod hjälper till att utveckla den enskilde individens bild av en mer önskvärd framtid, att våga inse och ta reda på vad man själv vill.

Här fokuserar vi ej på problemen och dess uppkomst utan istället läggs energin på den önskade förändringen och arbetet kring det.

Tillsammans med dig jobbar vi för att hitta undantag (vad har fungerat förut? Varför? Vad var/är annorlunda?), mål och lösningar.

Tillsammans blir vi mer medvetna om dina styrkor och resurser, hos dig själv och i din omgivning vilket leder till att lösningar på din livssituation och frågeställningar byggs upp.

(Berg, Insoo Kim & DeJong, Peter 2001. Att bygga lösningar – En lösningsfokuserad samtalsmodell)

Skattningsskalor

Skattningsskalor (SRS, YSRS m.fl.) är en välbeprövad och vanlig metod vid till exempel utvärdering av möten eller helt enkelt för att visa hur du mår just idag på en skala mellan 1-10.

Skattningsskalor kan användas till nästan vad som helst och är ett enkelt men helhetsomfattande sätt att ta reda på för dig själv och för oss som personal hur bra/dåligt saker och ting är just för stunden.

Skattningsskalor är även lätta att jämföra med varandra, vilket öppnar upp för diskussion - hur såg det ut för en vecka sen jämfört med idag, vad är annorlunda och varför? Det gör att detta system är ett bra komplement till den lösningsfokuserade samtalsmetodiken.

ADL-behoven

ADL- behoven delas in i två gruppar (primära och sekundära) och spelar en stor roll i människas liv. Därför är det en viktig del i arbetet på Tallbacken och om det finns behov kan vi uppmärksamma och handleda våra boenden i frågor kring detta.

De primära behoven (fysiologiska, överlevnadsbehov) måste tillfredställas för att man rent fysiskt kunna leva och innehåller faktorerna mat, vatten, luft och sömn.

De sekundära behoven är viktiga för att tillfredsställa ett gott psykiskt och socialt liv.

Här räknar vi in faktorer som trygghet, gemenskap, kärlek och god hygien, men här är det öppet för individuella, personliga önskningar.

 

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 4.10.2023