Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Familjevård

Ibland behöver ett barn eller en ungdom bo i en annan familj under en kortare eller längre period. Familjevård innebär att vård, fostran och annan omvårdnad ges dygnet runt utanför barnets eller ungdomens eget hem.

I första hand utreds alltid om barnet kan bo hos en annan förälder, släkting eller annan närstående person.

För att en placering hos en person som står barnet nära ska vara möjlig ska det vara förenligt med barnets bästa. Barnet och den närstående personen ska ha en nära relation och den närstående personen ha kapacitet att vårda och skydda barnet. Den närstående personen ska också vara beredd att samarbeta med barnskyddet och personen ska även gå den förberedande utbildningen för att bli godkänd som familjehem.

Om det inte är möjligt ges familjevården av familjevårdare i ett privat hem. Idag kallas familjevårdaren och dennes familj för familjehem.

Ett barn kan placeras utom hemmet genom en frivillig öppenvårdsinsats, ett omhändertagande eller en brådskande placering.

Om barnets eller ungdomens omsorg inte kan tryggas genom familjevård i privat hem, blir det fråga om institutionsvård.   

 

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse att verka som familjevårdare till ledande socialarbetare inom barnskyddet. 

Din insats kan göra en stor skillnad för ett barn eller en ungdom. 

Barnets ställning och rättigheter inom familjevård

För att en placering ska lyckas är det viktig att barnet placeras hos den familj som är mest lämpad. Vi utreder den mest lämpade familjen utifrån barnets nätverk och andra kända familjehem inom Åland. Då en familj har valts ut tar vi kontakt till familjehemmet för förfrågan och informationsutbyte.

Om vi gör bedömningen att barnet och familjehemmet passar ihop påbörjar vi en introduktionsfas där barnet och familjehemmet träffar varandra. Om det är fråga om en brådskande placering kan detta inte alltid följas.

Barnet har rätt att träffa sina närstående, såsom föräldrar och syskon om det inte görs bedömning att detta kan vara olämpligt eller osäkert för barnet. Vårdnaden för ett placerat barn är fortsättningsvis hos barnets föräldrar.

Barn har rätt att komma till tals i frågor som rör dem och en socialarbetare vid KST ska därför träffa barnet regelbundet efter placering i familjehem. En klientplan ska upprättas vid placering. Klientplanen uppdateras regelbundet, minst en gång per år.

Med stöd av av lag

Både beslutet om att ett barns eller en ungdoms omsorg ska tryggas utanför hemmet och verksamheten inom ett familjehem regleras noga genom lagstiftning.

Du kan läsa mer om bestämmelserna på följande

Läs mera om barnskyddslagen på Finlex webbplats

Läs mera om barnskyddslagen på Landskapsregeringens webbplats

Läs mer om familjevårdarlagen på Finlex webbplats

Läs mera om familjevårdarlagen på Landskapsregeringens webbplats

Observera att på Åland tillämpas familljevårdarlagen från år 1992, även om en ny familjevårdslag trädde i kraft i Finland år 2015. 

 

Att bli familjehem 

Par, ensamstående eller barnfamiljer kan verka som familjevårdare om åldersskillnaden till barnet är naturlig och du kan erbjuda:

  • en trygg och barnvänlig uppväxtmiljö tillräckligt med utrymme
  • barnet bör få ett eget rum/utrymme tid
  • förmåga och resurser till att tillgodose barnets behov
  • en livssituation som är stabil och där relationerna inom familjen är i balans
  • samarbetsförmåga.

Utbildning

För att bli familjevårdare ska du ha genomgått en grundläggande utbildning för familjevårdare.

Under flera års tid har PRIDE-utbildningar ordnats på Åland av Rädda barnen. PRIDE är en förberedande utbildning för familjehem.  Även om du och din familj har genomfört utbildningen, behöver ni godkännas som familjehem av barnskyddets ledande socialarbetare. Först då alla kriterier är uppfyllda kan du godkännas som familjehem.

Hembesök

Vi från barnskyddet gör ett hembesök hos dig eller din familj. I besöket ingår en intervju genom vilken vi kartlägger din eller din familjs situation för att kunna avgöra om du eller din familj kan godkännas som familjehem. Vi redovisar alltid kartläggningen skriftligen.  

I ett familjehem får högst fyra barn vårdas samtidigt, eventuella undantag kan endast göras för syskonplaceringar. Då fyra barn vårdas utvärderar vi barnets åldrar för att se om placeringen är möjlig.

Godkännande

Efter genomförd utbildning, hembesök och kartläggning fattar barnskyddets ledande socialarbetare beslut om godkännande av familjehemmet. Alla kriterier behöver vara uppfyllda för att du och din familj ska godkännas som familjehem. Du ska också uppvisa ett utdrag ur straffregistret som du kan läsa mer om nedan. 

Utdrag ur straffregistret

För att godkännas som familjevårdare ska du uppvisa ett utdrag ur straffregistret. Utdraget får inte vara äldre än sex månader. Du beställer själv utdraget från Rättsregistercentralen. Intyget ska uppvisas innan familjevården påbörjas och därmed godkännas. Du betalar själv kostnaden för utdraget.

Du kan begära ett utdrag via Justitieförvaltningens e-tjänster.

Läs mer om e-tjänsten på Justitieförvaltningens webbplats

Läs Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Avtal

Innan familjevården inleds ingås ett avtal mellan din som familjevårdare och KST. Avtalet ingås med alla som ska fungera som familjevårdare i ditt hem. I avtalet ska framkomma:

  • arvodets belopp och sätt från utbetalning
  • till vem i familjehemmet utbetalningen av arvode och kostnadsersättningar görs
  • ersättande för kostnader för familjevården och inledande av vården, eventuella utbetalningar av dispositionsmedel
  • eventuella ersättningar för särskilda kostnader de rättigheter och stödåtgärder som hör till den som är familjevårdare samt till det placerade barnet familjevårdarens rätt till ledighet, hur ledigheten genomförs samt eventuella betalningar för ledighet utbildning och handledning hur avtalet sägs upp.

Enligt familjevårdarlagen kan ett avtal sägas upp så att det upphör att gälla två (2) månader efter uppsägning. Avtal kan även göras upp för viss tid, vilket innebär att avtalet förfaller vid det datum som fastslås i avtalet.

Om du i ditt uppdrag som familjevårdare uppvisar olämplighet eller om omsorgen är bristfällig påtalar vi det för dig. Om du inte åtgärdar bristerna kan vi häva avtalet omedelbart. 

Tystnadsplikt

Som familjevårdare har du tystnadsplikt gentemot klienten och förbinder dig att inte berätta åt utomstående om den enskilda eller familjens angelägenheter som du i ditt uppdrag kan få kännedom om.

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 14.1.2021