Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Våld i nära relationer

Din rätt till liv, personlig frihet, integritet och trygghet är skyddad i grundlagen. Trygga, stabila och vårdande relationer ger en grund för din hälsa och ditt välmående.

I en relation med någon som du har känslomässiga band till ska du kunna känna trygghet vad gäller ditt fysiska och psykiska välbefinnande.

 

Det är ett brott att slå en annan människa

Du som utsätts för våld i en nära relation är utsatt för ett brott.

Du som slår begår ett straffbart brott. Även om du utför brottet i ditt eget hem mot en familjemedlem faller brottet under allmänt åtal. 

 

Oro för ett barn eller ungdom

Barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare. När ett barn eller en ungdom utsatts för våld i hemmet blir det ett ärende för barnskyddet.

Läs mer om hur du anmäler din oro för ett barn eller en ungdom

 

Nollinjen

Nollinjen hjälper:

  • kvinnor som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld
  • alla som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld i en nära relation
  • närstående till personer som blivit utsatta för våld
  • yrkespersoner och myndigheter som behöver stöd för klientarbetet

Att ringa Nollinjen är gratis. När du ringer Nollinjen får du samtala om din situation, dina erfarenheter och rädslor med vår personal. De som svarar på Nollinjen är yrkespersoner som lyssnar och ger dig stöd och råd i din svåra situation. Nollinjens telefonnummer är 080 005 005.

Du behöver inte berätta ditt namn då du ringer. Personalen ser inte heller ditt telefonnummer, varken under eller efter samtalet. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Du kan samtala med personalen på finska, svenska eller engelska.

Om du är i akut behov av hjälp, ring det allmänna nödnumret 112.

 

Stöd för dig som är utsatt

Tallbackens skyddshem

Om du har blivit  eller är utsatt för våld i en nära relation eller lever under hot om sådant våld kan du söka skydd vid Tallbackens skyddshem. Du är även välkommen att komma tillsammans med dina minderåriga barn.

Du kan söka skydd hos oss på Matrosgatan 3 i Mariehamn, dygnet runt under årets alla dagar.

De tjänster som vi erbjuder är omedelbar krishjälp, skyddat boende dygnet runt och psykosocialt stöd, rådgivning och vägledning. 

Du kan vara anonym när du vänder sig till skyddshemmet. 

Läs mer om Tallbacken

Behöver du stöd att bryta en våldsam relation?

Våldet mot en närstående sker oftast i hemmet eller på platser där utomstående har dålig insyn. Det är svårt att upptäcka.

Det första steget är att du berättar om våldet.

Du kan vända dig till någon av våra socialarbetare eller -handledare för att få stöd i att bryta en våldsam relation. Kontaktuppgifter hittar du till höger. 

Vi kan tillsammans med andra myndigheter samordna olika typer av insatser.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon.

Hit kan du vända dig om du är utsatt för våld i en nära relation. Du kan också ringa stödlinjen om du är orolig för en anhörig, vän, arbetskamrat eller någon annan i din närhet.

Ditt samtal tas emot av personal som är professionella och vana att möta människor i en kris eller andra svåra livssituationer. 

Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

Stödsamtal

Är du utsatt för våld i en nära relation?

KST erbjuder i samarbete med Folkhälsan på Åland möjlighet till kostnadsfria stödjande och behandlande samtal till dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relation. I samtalen kan du få stöd, rådgivning och hjälp med krisbearbetning.

Vi tror på dig. Vi lyssnar och stödjer dig.

För remiss till stödsamtal kontakta oss på vuxensocialarbetet, telefon 018-532 880

 

 

Det finns alternativ till dig som använder våld 

Vad är våld i en nära relation?

Våld i nära relationer kan ta sig många uttryck. Det är ofta ett mönster av olika handlingar, allt från kränkande, förlöjligande och nedvärderande kommentarer till våldtäkt, misshandel och allvarliga hot. 

Våld i nära relationer omfattar alla typer av våld (fysiskt, psykiskt och sexuellt våld) som kan förekomma mellan närstående i både heterosexuella och samkönade relationer men också inom syskon- och andra familje- och släktrelationer.

Den vanligaste formen av våld i nära relationer utövas av en man mot en kvinna som han har eller har haft en relation till.

Det känslomässiga bandet gör det svårt för den som är utsatt att göra motstånd, avsluta relationen eller berätta om det hen är utsatt för.

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar våld i nära relationer som ett folkhälsoproblem i och med att våldet har större konsekvenser för hälsan än endast de skador som uppkommer omedelbart.

Läs mer om våld i nära relationer på webbplatsen för Nationellt centrum för kvinnofrid

Behöver du stöd för att kunna hantera dina relationer på ett fredligt sätt? 

Du som slår kan hitta nya handlingsmönster och sätt att hantera dina känslor. Vill du ha stöd och hjälp med att att bryta destruktiva beteenden, vänder du dig till Alternativ till våld.

Kontaktuppgifterna hittar du till höger.

Läs mer om Alternativ till våld på landskapsregeringens hemsida

 

Det offentliga Ålands åtaganden

Åland har förbundit sig att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet

Åland har precis som Finland förbundit sig att följa Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen). Lagtinget gav den 1 april 2015 sitt bifall till att rikets lag om ikraftsättande av Istanbulkonventionens bestämmelser träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet. Konventionen trädde i kraft i Finland den 1 augusti 2015. Som konstateras i RP 155/2014 är konventionens målsättning att “[s]kydda kvinnor mot alla former av våld och att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet”. 

I Finland tillämpas konventionen även på pojkar och män som utsätts för våld i hemmet.

Konventionen är det första juridiskt bindande regionala instrumentet om våld mot kvinnor i Europa.

Nolltolerans mot våld i nära relationer 2020-2030

Ålands landskapsregering har antagit en strategi för nollltolerans mot våld i nära relationer.

Läs Ålands landskapsregerings strategi för nolltolerans mot våld i nära relationer

 

Är det fara för ditt liv?


Ring 112 om du befinner dig i en livshotande situation.

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv.

En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från till exempel polis eller ambulans. 

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 14.3.2024