Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Verksamhetsområden


KSTs service är organiserad i fem olika verksamhetsområden.

Fyra av verksamhetsområdena har till uppgift att sköta klientservicen. Varje verksamhetsområde leds av en områdeschef. Områdescheferna fördelar arbetet inom sitt eget område och tar löpande initiativ så att de målsättningar och lagkrav som finns för servicen uppfylls.

Det femte verksamhetsområdet fungerar som stöd i utvecklingen av verksamheten och rutinerna. Organisationsstödet leds av förbundsdirektören. 

Alla verksamhetsområden samverkar för att ge dig som klient en så smidig service som möjligt.

 

Verksamhetsområdenas ansvarsområden

Tidigt stöd för barn och familj

Inom tidigt stöd för barn och familj tar vi emot mot barnskyddsanmälningar och utreder dem. Vi beviljar även öppenvårdstjänster för barn och deras familjer och arbetar med förebyggande och uppsökande arbete. Fältarna är en del av det tidiga stödet. 

Det tidiga stödet har också hand om barnatillsyn, övrig familjerätt och moderskapsunderstöd.

Barnskydd

Barnskyddet arbetar och beviljar tjänster med stöd av barnskyddslagen och fattar beslut om placering av barn utanför hemmet och eftervård.  Barn- och familjehemmet Tallbacken är en del av barnskyddet. Tallbacken fungerar även som ett skyddshem.

Socialjoursverksamhet administreras av barnskyddet.

Vuxensocialarbete

Utkomststöd, alkohol- och drogarbete, missbrukarvård och socialservice med anledning av närstående- och familjevåld är delar av vuxensocialarbetet. Hit hör också frågor som gäller flyktingmottagande och integration.

Beroendemottagningen är en del av vuxensocialarbete. Mottagningen leds av en verksamhetsledare.

Funktionsservice

Inom funktionsservice handläggs ärenden inom specialomsorg, handikappservice, stöd för närståendevård (under 65 år). Du vänder dig också hit när du är i behov av färdtjänst eller stöd för rörligheten.

Inom verksamhetsområdet finns två enheter: boendeenheten och sysselsättningsenheten. Enheterna leds av koordinatorer. 

Organisationsstöd

I motsats till de andra verksamhetsområdena hanterar inte organisationsstödet klientärenden, utan fungerar som stöd för KSTs verksamhet. Det innebär bland annat att skapa förutsättningar för god förvaltning genom att stöda den interna servicen exempelvis i personal- och löneadministration, ekonomi samt IT. 

Teamet som arbetar med förvaltningsfrågor består av förbundsdirektör, kvalitets- och metodchef, IT-samordnare, kanslisekreterare och administratörer. 

 

Katarina Dahlman

Förbundsdirektör
Organisationsstöd

Susann Peltonen

Områdeschef
Tidigt stöd barn och familj

Paulina Eklund

Områdeschef
Barnskydd

Mikaela Brandt-Lindholm

Områdeschef
Vuxensocialarbete

Specialomsorgen

Kommunernas socialtjänst k.f. ansvarar från och med 2021 för all socialvård, förutom barnomsorg och äldreomsorg.

Specialomsorgen är en del av verksamhetsområdet för funktionsservice och sysselsättning.

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 9.2.2024