Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Dagverksamhet

Dagverksamhet enligt specialomsorgslagen ordnas för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Dagverksamheten ordnas utifrån personens individuella behov och omfattar verksamhet som ordnas utanför hemmet i syfte att stöda förmågan att klara sig självständigt och främja sociala kontakter. Dagverksamheten strävar även efter att varje individ skall ges möjlighet att bidra med sina färdigheter på olika sätt.

Dagverksamheten kan bestå av arbetsuppgifter genom olika företag eller andra viktiga sysslor inom förbundet. Dagverksamhet kan även bestå av till exempel matlagning, motion, diskussioner, utflykter, kreativ verksamhet och träning av sociala färdigheter samt avkoppling och rekreationsverksamhet. Dagverksamheten kan ordnas som gruppverksamhet eller individuellt. Det är av stor vikt att deltagarna får vara med i planering och utvärdering av den dagliga verksamheten.

Varje arbetstagare inom dagverksamhet får en egen individuell genomförandeplan och vi strävar efter att med handledning och stöd maximera varje individs personliga utveckling.

Vi arbetar utifrån den evidensbaserade metoden Positive Behavior Support (PBS).

Inom dagverksamhet använder vi oss av varierande kommunikationsmetoder utgående från de individuella behov som existerar. Vi använder oss bland annat av tecken som stöd, bildkommunikation, sociala berättelser/seriesamtal, kroppsspråk och tydliggörande pedagogik samt olika tekniska hjälpmedel.

Dagverksamheten är en kostnadsfri service och KST står även för nödvändig transport i samband med den dagliga verksamheten. Det tas dock ut en avgift för måltider som serveras på de dagliga verksamheterna. Deltagare inom dagliga verksamheten erhåller en arbetspeng.

KST har i nuläget sex enheter för daglig verksamhet med olika inriktning, samt en enhet som ordnar daglig verksamhet på olika instanser i samhället genom integrerat arbete.

För att erhålla dagverksamhet enligt specialomsorgslagen skall ärendet behandlas i kommunalförbundets lagstadgade ledargrupp.

Målsättning och syfte

Målsättningen är att den enskilde genom dagverksamhet ska kunna få:

  • ökad livskvalitet
  • möjlighet att upprätthålla och förstärka funktioner som främjar den dagliga livsföringen
  • en reell möjlighet till en socialt fungerande livssituation
  • stöd att bryta eventuell isolering vilket är en förutsättning för en god psykisk hälsa
  • en känsla av meningsfullhet

Syftet med dagverksamheten är att genom ett personligt utformat stöd stärka individens egna förmågor och öka individens självständighet för att i så stor utsträckning som möjligt klara av vardagliga aktiviteter på egen hand. Att förbättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning och ge sociala kontakter och trevlig samvaro. Dagverksamheten syftar till att öka individens kontaktnät och delaktighet vilket kan ge ökat psykiskt mående.

Ansökan, utredning och beslut

Ansökan

Ansökan om Sysselsättning, arbetsverksamhet eller Dagverksamhet görs mest fördelaktigt genom att använda ansökningsblankett om specialomsorg ni finner under ”blanketter”. Till ansökan bifogas eventuellt läkarutlåtande eller utlåtande av annan expert inom hälso- eller socialvård. Ansökan lämnas till avdelningen för Funktionsservice hos Kommunernas Socialtjänst k.f. Behovet av dagverksamhet kan även uppmärksammas i samband med individens övriga kontakter till KST.

Utredning

För service enligt specialomsorgslagen bereds ärendet av socialarbetare och lämnas vidare för beslut till ledargruppen*, som består av tjänstemän, samt sakkunniga.

Beslut

Beslut om service fattas av ledargruppen som har kontinuerliga möten under året. Klienten får ett skriftligt beslut jämte anvisningar för sökande av ändring vid missnöje mot beslutet. Sysselsättningskoordinator kan bistå vid kartläggning och bedömning. Efter beslut överlämnas ärendet till sysselsättningskoordinator som verkställer beslutet och hittar passande dagverksamhet i samråd med individen. Beslut om Dagverksamhet gäller vanligen tills vidare.

Har du frågor gällande dagverksamhet kan du kontakta Sysselsättningskoordinator eller någon av de dagliga verksamheternas föreståndare.

 

*Lag angående specialomsorg om utvecklingsstörda (519/1977) 23§, tillämpad på Åland enligt landskapslag (1978:48)

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 29.1.2024