Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Integration

Invandrare får socialservicetjänster från KST på samma sätt som kommunens övriga medborgare. Socialservicen ordnas inom verksamhetsområdena för tidigt stöd för barn och familj, barnskydd, vuxensocialarbete och funktionsservice. KST deltar vid behov även i sektorsövergripande samarbete med till exempel kommunen och Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS), i enlighet med socialvårdslagen och integrationslagen. Den service som vi ger ska också lämpa sig för invandrare. Vi är skyldiga att se till att vår egen personals kompetens ifråga om integration utvecklas. 

Kommunerna behöver beakta samma sak i de tjänster som de producerar, till exempel skola, barnomsorg och äldreomsorg.

Inledande kartläggning

Om du är arbetslös och registrerad hos Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten (AMS) görs den inledande kartläggningen av AMS. 

Vid en inledande kartläggning gör AMS en preliminär bedömning av dina förutsättningar för sysselsättning, studier och annan integration, en kartläggning av dina behov av språkutbildning och andra integrationsfrämjande åtgärder och tjänster

Om du söker service från oss för första gången, görs alltid en inledande bedömning av servicebehovet. Om du beviljas utkomststöd annat än tillfälligt, utreder vi i första hand dina möjligheter att registrera dig som arbetslös vid AMS. Om du inte av någon orsak inte kan registreras som arbetslös, görs den inledande kartläggningen av kommunen.

 • utreds i behövlig omfattning din tidigare utbildning, arbetshistoria, språkkunskaper och vid behov andra omständigheter som påverkar sysselsättning och integration.

Mottagande av kvotflyktingar

KST fattar inte beslut om att ta emot kvotflyktingar.

Beslut om mottagande av kvotflyktingar måste fattas av den enskilda kommunen.

Den kommun som fattar beslut om att ta emot kvotflyktingar ingår ett avtal med Närings-, trafik och miljöcentralen i riket. Kommunen måste ha upprättat ett program över vilka integrationsfrämjande åtgärder som kommunen erbjuder och prioriterar för att kunna ingå avtal med NTM-centralen. Ett antaget integrationsprogram är också en förutsättning för att kommunen ska få lyfta de statliga stöd som utgår i samband med mottagandet.

Kommunerna och KST har i grundavtalet kommit överens om att de ersättningar som utbetalas till kommunen för uppgifter som i praktiken verkställs av KST, ska betalas till KST.

Informationskontoret Kompassen

Kompassen finns till för inflyttade från utomnordiska länder. Här kan du som är ny på Åland få hjälp med vart du ska vända dig i olika frågor gällande exempelvis ansökningar och andra formaliteter.

Medis upprätthåller Kompassen på uppdrag av Ålands landskapsregering. På Kompassen kan man få hjälp med till exempel anhållan om uppehållstillstånd, finskt medborgarskap eller andra ansökningar. Kompassen informerar också om när Migrationsverket (Migri) besöker Åland och hjälper till med att boka tider och göra ansökningar.

Informationskontor för inflyttade / Information office for Immigrants

Storagatan 12 "Rådhuset", 22100 Mariehamn

Telefon / phone: 531 641

E-post: info@kompassen.ax

Öppet tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 13.00–16.00.

Open Tuesdays, Wednesdays and Thursdays at 1-4 PM.

Välkommen! Welcome!

Migrationsverket

Ärenden som gäller till exempel ansökningar om uppehållstillstånd, EU-registrering, resedokument, asyl och medborgarskap handläggs av Migrationsverket.

https://migri.fi/sv/start

Anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina

På Migrationsverkets webbsidor finns omfattande anvisningar till Ukrainas medborgare om hur de ska handla då de kommer till Finland från Ukraina.

https://migri.fi/sv/anvisningar-ukraina

Що я повинен робити прибувши з України до Фінляндії

https://migri.fi/toimintaohjeet-ukrainasta-paenneille/ukr

Tillfälligt skydd

Tillfälligt skydd gör det möjligt att ge ett begränsat antal personer skydd i en snabb process som är enklare än asylprocessen.

På samma sätt som asylsökande har personer med tillfälligt skydd rätt att bo på en flyktingförläggning och använda de tjänster som förläggningen ordnar. Du får till exempel hälso- och sjukvårdstjänster och nödvändiga socialvårdstjänster, och din nödvändiga utkomst tryggas. Du kan också själva ordna ditt boende om du så önskar. Personer som får tillfälligt skydd har rätt att börja arbeta direkt.

Du hittar information om frivillig hälsoundersökning hos Medimar samt penningbidrag från Röda korset nedan under rubriken "Bilagor"

Tillfälligt skydd söks hos polisen eller gränsmyndigheten på samma sätt som asyl. Registreringen görs hos polismyndigheten på Åland, där du vänder dig till anmälningsmottagningen på Strandgatan 27 ingång C. Anmälningsmottagningen är öppen måndag – fredag 8.00 – 16.15. Torsdagar 8.00 – 17.00. Kontakta polisen på tel. 527 109 för att boka tid för registrering. Vid registreringen ska du även registreras till en mottagningscentral.

Du som registrerar dig på Åland registreras för närvarande på Pansio mottagningscentral (Åbo). Ålands förläggning startade sin verksamhet den 6.6.2022. Ålands förläggning är en del av Pansio förläggning och är en s.k. bostadsbaserad flyktingförläggning. Via förläggningen på Åland ordnas boende och övriga tjänster och service för dig som ansökt om tillfälligt skydd.

Du kan alltid vända dig till din förläggning om du har frågor kring servicen eller om du önskar ett boende via förläggningen. Ålands förläggning nås på tel. 0405046116, mån-fre kl. 8-16. Ålands förläggning har sina lokaler i Statens ämbetshus, Torggatan 16 D, Mariehamn.

Flyktingförläggningen i Pansio nås på tel: +358 2 27 64 111, e-post: vok.turku@redcross.fi. Du får en blankett för att ansöka om mottagningspenning. Blanketten skickas till den adress du registrerat dig vid/den adress du uppgett till förläggningen. Blanketten finns även på Kompassen.

https://intermin.fi/sv/-/statsradet-fattade-beslut-om-malgruppen-for-tillfalligt-skydd-for-personer-som-flytt-fran-ukraina

Lag om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel:

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110746

Hurdant stöd kan man få i Finland? 

Du kan ordna din inkvartering själv eller bo i en förläggning. Du kan få olika mottagningstjänster via förläggningen. I mottagningstjänster ingår bland annat hälso- och sjukvårdstjänster, socialservice och mottagningspenning. Du kan få mottagningspenning om du inte har några egna inkomster eller tillgångar. Vid behov får du information, handläggning och rådgivning i olika vardagsärenden via förläggningen.

https://stm.fi/sv/-/kommuninfo-social-och-halsovardstjanster-for-personer-fran-ukraina

https://stm.fi/documents/1271139/107190314/Kuntainfo_pohja_2021_arial_SV.pdf/3cd5786c-f758-d5a6-026d-6ce03aabe4a3/Kuntainfo_pohja_2021_arial_SV.pdf?t=1647255938218

Du har tillgång till mottagningstjänster när 

 • du ansöker om tillfälligt skydd
 • du beviljas uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd

Du får mottagningstjänster tills

 • du lämnar Finland
 • du beviljas något annat uppehållstillstånd
 • ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd går ut och du kan tryggt återvända till ditt hemland

https://migri.fi/sv/-/de-som-flyr-fran-ukraina-kan-nu-ansoka-om-tillfalligt-skydd

https://migri.fi/sv/tillfalligt-skydd#stod

https://migri.fi/sv/livet-pa-forlaggningen

Människohandel

Tänk på dina rättigheter

Det är inte tillåtet att någon erbjuder dig kost och logi eller annan hjälp men kräver att du i gengäld ska:

 • arbeta
 • sälja sex
 • tigga eller begå brott

Det kan i sådana situationer vara fråga om människohandel.

Hjälpsystemet för offer för människohandel är en myndighet som kan hjälpa dig även om du själv har varit tvungen att begå brott eller om du vistas i landet utan laglig uppehållsrätt. Hjälpsystemet kan bistå dig med bland annat en trygg inkvartering, skydd, hälsovårdstjänster, rådgivning och hjälp med att skaffa dig en laglig uppehållsrätt.

Enligt lagen om hemkommun svarar ett offers hemkommun för att organisera hjälpåtgärderna, om offret som har inkluderats i hjälpsystemet i Finland har en hemkommun som avses i lagen om hemkommun.

Exempel på olika former av människohandel är bland annat:

 • sexuellt utnyttjande, till exempel tvingande till prostitution, utnyttjande inom sexindustrin och andra former av sexuellt utnyttjande och sexslaveri
 • utnyttjande av arbetskraft
 • tvångsäktenskap
 • barnhandel (människohandel med barn)
 • tvingande till tiggeri
 • tvingande till brottslighet
 • organhandel

Mer information och kontaktuppgifter hittar du här www.manniskohandel.fi

Help for victims of human trafficking https://www.ihmiskauppa.fi/en/seek_help

I nödsituationer där ditt liv eller trygghet hotas, ring det allmänna nödnumret 112.

Temporary protection now available to those fleeing Ukraine

Information till privatpersoner

Migrationsverket ber att man meddelar dem om ukrainare som kommer till Finland med frivilliga transporter.

https://migri.fi/sv/-/meddela-migrationsverket-i-forvag-om-transport-av-personer-fran-ukraina

För dig som känner oro

Ålands hälso- och sjukvård har publicerat information till dig som känner oro på grund av det rådande världsläget.

https://www.ahs.ax/nyheter/dig-kanner-oro

 

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 29.1.2024