Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Oro för barn, ungdom eller vuxen

Ta alltid kontakt med oss om du är anställd eller har ett förtroendeuppdrag hos en aktör inom till exempel hälso- och sjukvården, undervisningsväsendet eller idrottsväsendet och har fått kännedom

 • om ett barn för vars del behovet av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende, kräver att behovet av barnskydd utreds
 • om en person vars behov av socialvård är uppenbart 

Om du ser att någon i din omgivning behöver hjälp och stöd kan du alltid vända dig till oss.

  Nedan kan du läsa mer om hur du gör, både som privatperson och i din yrkesroll.

  Barnskyddsanmälan

  Om du känner oro för ett barn och misstänker att barnet utsätts för omsorgssvikt, har svårigheter i skolan, hemmet eller på fritiden eller är i fara ska du göra en barnskyddsanmälan till KST. 

  Det kan handla om ditt eller någon annans barn. Det kan till exempel vara du som är förälder, annan anhörig, vän till barnet och familjen eller en granne. 

  Som barn och ungdom kan du också själv ta kontakt.

  Om du känner dig tveksam till att göra en anmälan är du välkommen att rådgöra med oss utan att nämna vilket barn det gäller innan du beslutar dig för att göra en formell anmälan.

  Barnskyddsanmälningar är viktiga för att barnet och familjen kan stödas i ett så tidigt skede som möjligt. Barnskyddet är skyldigt att utreda varje anmälan och vid behov vidta åtgärder.

  Barnets bästa ska alltid prioriteras och barnet har rätt att komma till tals.

  Blankett för att göra barnskyddsanmälan

  Blanketten skickas till socialkansliet@kst.ax

  Har du varit i kontakt med oss med stöd av 35 § socialvårdslagen (kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet) behöver du inte göra en skild barnskyddsanmälan.

  Anmälningsskyldiga enligt 25 § barnskyddslagen

  Den som är anställd eller innehar ett förtroendeuppdrag hos någon av följande aktörer, eller som utför motsvarande uppgifter i ett uppdragsförhållande eller som självständig yrkesutövare, samt alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är skyldiga att utan dröjsmål och trots sekretessbestämmelserna göra en anmälan till det organ som ansvarar för socialvården i kommunen, om de i sin uppgift fått kännedom om ett barn för vars del behovet av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende kräver att behovet av barnskydd utreds:

  1. social- och hälsovården eller barndagvården
  2. undervisningsväsendet
  3. ungdomsväsendet
  4. polisväsendet
  5. Brottspåföljdsmyndigheten
  6. brand- och räddningsväsendet
  7. en producent av socialservice, barndagvård eller hälso- och sjukvårdstjänster
  8. en undervisnings- eller utbildningsanordnare
  9. en församling eller något annat religiöst samfund
  10. en förläggning eller flyktingsluss som avses i 3 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel
  11. en enhet som bedriver nödcentralsverksamhet
  12. en enhet som ordnar morgon- eller eftermiddagsverksamhet för skolelever
  13. Tullen
  14. gränsbevakningsväsendet
  15. en utsökningsmyndighet
  16. Folkpensionsanstalten.

   Läs hela barnskyddslagen på Finlex webbplats

   

  Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet

  Om du i ditt yrke får kännedom om en person som har ett uppenbart behov av socialvård ska du i första hand styra hen till att söka socialservice. Om personen samtycker kan du ta kontakt med oss så att vi kan göra en bedömning av stödbehovet.

  Du kan också ta kontakt med oss om om du känner oro över din anhöriga eller någon annan närstående och vill att stödbehovet utreds.  

  Blankett för kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet

  Du kan också ta kontakt via e-tjänsten:

  Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet

  Anmälningsskyldiga enligt 35 § socialvårdslagen

  Har du i ditt arbete fått kännedom om en person vars behov av socialvård är uppenbart, ska han eller hon styra personen till att söka socialservice eller om personen samtycker till det kontakta den myndighet som ansvarar för den kommunala socialvården, så att stödbehovet kan bedömas.

  Detta gäller för: 

  Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (FFS 559/1994), socialkurator eller en anställd inom social-, undervisnings-, eller idrottsväsendet.

  Det gäller även barnomsorgen, Mariehamns räddningsverk, Räddningsområde Ålands landskommuner, Landskapsalarmcentralen, Tullen, Polisen, Brottspåföljdsmyndigheten.

  Samt för Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, Folkpensionsanstalten eller utsökningsmyndigheten

  Om samtycke inte kan fås och personen är uppenbart oförmögen att svara för sin omsorg, hälsa eller säkerhet, eller om ett barns bästa absolut kräver det, ska de personer som avses i 1 mom. utan dröjsmål göra en anmälan om behovet av socialvård trots sekretessbestämmelserna.

  Även andra personer än de som avses i 1 mom. kan göra en sådan anmälan, utan hinder av de sekretessbestämmelser som gäller dem.

  I 25 och 25c §§ i barnskyddslagen (FFS 417/2007), tillämplig på Åland genom landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen finns bestämmelser om att göra en barnskyddsanmälan och en föregripande barnskyddsanmälan. Om den anmälningspliktiga personen i enlighet med 1 - 2 mom. I denna lag eller en annan person enligt 3 mom. i denna lag utan dröjsmål har kontaktat den myndighet som ansvarar för socialvården och uppgett orsakerna till kontakten, behöver ingen barnskyddsanmälan göras på grundval av samma uppgifter.

  Vid anmälan om äldre personers servicebehov ska dessutom bestämmelserna i 19 § i äldrelagen (2020:9) för Åland följas.

  Är det fara för ditt liv?


  Ring 112 om du befinner dig i en livshotande situation.

  Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv.

  En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från till exempel polis eller ambulans. 

  Publicerad 14.10.2020
  Uppdaterad 1.12.2022