Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Funktionsservice

Funktionsservice vänder sig till dig som på grund av funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom behöver olika former av stöd för att upprätthålla din funktionsförmåga.

Målet med servicen och stödåtgärderna är att du ska klara dig själva så långt det går. 

Servicen och stödåtgärderna ordnas med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp om du inte med stöd av någon annan lag kan få tillräckliga och lämpliga tjänster.  

När du beviljas service och stöd enligt handikappservicelagen bedömer vi

 • stödbehovet utgående från din funktionsnedsättning i relation till det du ansöker om
 • hjälpinsatsen, omfattningen och hur vi kan möjliggöra att du kan bli delaktig i det dagliga livet
 • om den service som beviljas är oundgänglig, nödvändig och skälig. 

 

Särskild skyldighet att ordna vissa tjänster

KST har särskild skyldighet att ordna vissa tjänster och service i enlighet med handikappservicelagen. 

Till den service som KST är skyldig att ordna hör

 • färdtjänst
 • dagverksamhet
 • personlig assistans
 • serviceboende och
 • ändringsarbeten i bostaden.

Ersättningar och stödformer som beviljas inom ramen för budgeterade medel är

 • anpassningsträning
 • redskap
 • handikappanpassning av bil
 • extra klädkostnader och
 • ersättning för specialkost.

I menyn till höger kan du läsa mer om en del av den service och de stödåtgärder som KST erbjuder.

 

Varför vi har valt att använda begreppet funktionsservice

Redan år 2007 strök Socialstyrelsen i Sverige begreppet "handikapp" ur sin termbank. Begreppet är föråldrat och kan härledas till användningen i sportsammanhang och tävlanden som är mindre framgångsrika.

Eftersom begreppet handikapp antyder att en person skulle vara sämre än andra ska det undvikas.

I Finland finns begreppet fortsättningsvis kvar i lagstiftningen (till exempel i handikappservicelagen). Vi använder begreppet när vi refererar till lagstiftningen.

Institutet för hälsa och välfärd  (THL) använder numera begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder i sina svenskspråkiga texter och handböcker.

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning innebär det att du har en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Funktionshinder

Ordet syftar till relationen mellan individen och den omgivande miljön. Även om du har en funktionsnedsättning behöver det inte innebära att du är funktionshindrad i alla sammanhang. Du blir funktionshindrad när den omgivning du befinner dig i ställer upp hinder.

Läs mer om begreppen på THLs webbplats

 

Ansökan

Du ansöker om ansöker om service med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp skriftligen.

Du lämnar in en ansökan per serviceform.

Du kan lämna in ansökan

 1. digitalt via våra e-tjänster. 
 2. till pappers. 

Läs mer om de olika alternativen under E-tjänster. 

Bilagor

Till ansökan ska du bifoga

 • läkarintyg
 • utlåtande från sakkunnig (t.ex. från ergoterapeut, fysioterapeut, talterapeut etc.) om ansökan gäller ändringsarbeten, redskap och anordningar
 • kostnadskalkyl.

Observera

Observera att på grund av dataskyddet tar vi inte emot ansökningar via vanlig e-post. Du kan lämna in ansökan digitalt endast via vår e-tjänst.  Detta är för att skydda dina personliga uppgifter som gäller hälsa och sjukdom och andra konfidentiella uppgifter om dig. 

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 15.9.2022