Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Stödperson / Stödfamilj

Insatsen stödperson/stödfamilj är en frivillig insats som kan beviljas ett barn, en ungdom eller en vuxen. Att vara stödperson kräver ingen speciell utbildning eller yrkeskompetens, men ett intresse för andra människor är viktigt. Att vara stödperson/stödfamilj kan vara en utmanande, men det är också en intressant och betydelsefull uppgift. Man behöver ha förståelse för att den stödbehövande kan ha utmaningar och ha varit med om svåra saker.

Är du eller din familj intresserad att fungera som stödperson eller stödfamilj kan du anmäla ditt intresse till oss. Intresseanmälan lämnas via e-tjänsten

Att bli stödperson eller stödfamilj

För att bli godkänd stödperson/familj behöver personen fylla i en intresseanmälan som finns på KST:s hemsida. Personer och familjer som visat intresse för uppdraget som stödperson eller stödfamilj genomgår en kartläggning. Socialarbetaren eller socialhandledaren gör ibland hembesök hos personen/familjen för att genom intervju kartlägga familjens situation för att kunna avgöra om personen/familjen kan godkännas för att verka som stödperson eller stödfamilj. I intervjun behandlas bl.a. stödpersonens hälsa, bakgrund och nuvarande situation. Kartläggningen redovisas skriftligen till familjen.

Kriterierna för att verka som stödperson är att personen ska vara intresserad av uppdraget, har tid att avsätta för uppdraget och en stabil livssituation. Följande personer kan verka som stödpersoner:

• par, ensamstående eller barnfamiljer

• familjer/personer som har en trygg och barnvänlig uppväxtmiljö

• familjer/personer som har tid, förmåga och resurser

• familjer/personer vars livssituation är stabil.

Stödfamiljer behöver också kunna erbjuda:

• en trygg och barnvänlig miljö

• tillräckligt med utrymme, barnet måste få rum att övernatta

• tid, förmåga och resurser till att tillgodose barnets behov

• en livssituation som är stabil och där relationerna inom familjen är i balans

• god samarbetsförmåga

Hela familjen måste bli godkänd vid kartläggningen och straffregisterutdrag för alla personer över 18 ska ha uppvisats utan anmärkningar.

Avtal

Ett uppdragsavtal ska ingås mellan den stödbehövande och stödpersonen. Avtalet ska upprättas innan uppdraget inleds. I avtalet ska det framkomma:

• Arvodets belopp och utbetalning

• Kostnadsersättningens belopp och utbetalning alternativt godkännande av kostnadsersättning baserat på vilka verifikat som godkänns (stödpersoner)

• Avtalets giltighetstid

• Eventuella kilometerersättningar

• Uppdragets karaktär

• Kontaktens varaktighet

• Tidpunkt för uppföljning.

• Hur avtalet sägs upp

• När för straffregister har uppvisats

Tystnadsplikt

Som stödpersonen/stödfamiljen har du tystnadsplikt gentemot klienten och förbinder sig att inte berätta åt utomstående om den enskilda eller familjens angelägenheter som du i ditt uppdrag kan få kännedom om. Tystnadsplikt gäller enligt 15 § lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000).  

Kontaktuppgifter

För frågor kring stödpersons-/stödfamiljsuppdrag inom Tidigt stöd för barn och familj samt Barnskydd, kontakta vik. socialhandledare Johanna Sporre-Karlsson på telefonnummer 018-532 832 eller e-post johanna.sporre-karlsson@kst.ax.

För frågor kring stödpersons-/stödfamiljeuppdrag inom Funktionsservice, kontakta Socialhandledare Jenny Husell på telefonnummer 018-532 98 eller e-post jenny.husell@kst.ax 

För frågor kring stödpersonsuppdrag inom Vuxensocialarbete, kontakta ledande socialarbetare Andreas Lakso på telefonnummer 018-532 844 eller e-post andreas.lakso@kst.ax

Aktivitetstips för träffar

 • Simhall
 • Bio
 • Bowling
 • Gym
 • Disc-golf, finns massor med banor
 • Lekland
 • Fika, både på café eller picknick
 • Museum
 • Bibliotek, har ofta olika evenemang
 • Teater
 • 4H gården
 • Utelek efter säsong
 • Utsiktstorn
 • Håll koll på aktuella evenemang

Fyll gärna på listan med bra aktiviteter! Maila johanna.sporre-karlsson@kst.ax

Skattekort och beskattning stödpersoner/stödfamiljer

Skattekort

Som uppdragstagare är det viktigt att du söker ut rätt skattekort för rätt uppdrag. Skattekortet behöver skickas in av dig antingen per mail eller post årligen, det kommer inte automatiskt från skatteförvaltningen.
Stödfamilj/Familjevårdare ”arvoden och kostnadsersättningar till familjevårdare”
Stödperson ”arbetsersättning till person som inte är momsskyldig"

Beskattning av stödperson

När du som stödperson får ett arvode för arbetet (arbetsersättning), är eventuella resekostnadsersättningar och andra ersättningar vid sidan om arvodet skattepliktiga, t.ex. kilometerersättning. Dessa kostnadsersättningar kan du dra av i din egen beskattning.

Exempel: Stödpersonen träffar en gång i veckan under ett par timmar ett barn som hör till en familj som behöver stöd. KST betalar ett arvode till stödpersonen (arbetsersättning), kostnaderna mot kvitton (t.ex. biobiljetter) och kilometerersättningar. Arvodet som har betalats, ersättningen för stödpersonens biljett och kilometerersättningen är skattepliktiga för stödpersonen, eftersom man inte kan betala skattefria resekostnadsersättningar eller andra skattefria ersättningar till en person som har tagit emot en arbetsersättning. Stödpersonen kan yrka på avdrag för kostnaderna för stödpersonsverksamheten (biobiljetten och resorna) i sin egen beskattning.

Observera att skattekort som ska användas för stödpersoner är ”Arbetsersättning till person som inte är momsskyldig”. Vid frågor gällande din beskattning kan du vända dig till Ålands skattebyrå eller logga in på MinSkatt https://www.vero.fi/sv/e-tjanster/minskatt/

Beskattning av stödfamilj

För stödfamiljsverksamhet är arvode, kostnadsersättningar och ersättning av resekostnader skattepliktig förvärvsinkomst (arbetsersättning), men kostnadsersättningarna berättigar till ett motsvarande avdrag i beskattningen.

KST anmäler det betalda arvodet och kostnadsersättningarna till inkomstregistret, stödfamiljen får automatiskt ett motsvarande avdrag för kostnadsersättningen i sin beskattning. Kostnaderna för sedvanliga resor för att uträtta ärenden ingår i den kostnadsersättning som KST betalar.

Kilometerersättningar som betalats separat på basis av en reseräkning anmäls till inkomstregistret som arvode för familjevårdare. En stödfamilj kan i sin beskattning dra av kostnaderna för dessa resor som gjorts med egen bil och redovisats separat. Avdraget görs enligt Skatteförvaltningens årliga beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen, för de kilometer som har fakturerats KST oberoende av reseersättningens belopp som KST betalat.

Exempel: KST betalar till en stödfamilj ett arvode på 100 €/dygn/barn, en kostnadsersättning på 50 €/dygn/barn och en resekostnadsersättning på 0,33 €/km utifrån en separat reseräkning. Barnet är 4 dygn per månad hos stödfamiljen. Resekostnader har uppkommit för 20 kilometer. KST anmäler 406,60 euro som arvode för familjevårdare till inkomstregistret (4x100€ + 20 km x 0,33 €). Därtill anmäler KST 200 euro som kostnadsersättningar för familjevårdare (4 x 50 €). Stödfamiljen får i sin beskattning ett avdrag på 200 euro för kostnaderna. Därtill kan stödfamiljen i sin beskattning dra av resekostnader på 6,60 euro (20 km x 0,33 €).

Observera att skattekort som ska användas för stödfamiljer är ”arvoden och kostnadsersättningar till familjevårdare". Vid frågor gällande din beskattning kan du vända dig till Ålands skattebyrå eller logga in på MinSkatt https://www.vero.fi/sv/e-tjanster/minskatt

 

Johanna Sporre-Karlsson

vik. Socialhandledare
Tidigt stöd barn och familj

Jenny Husell

Socialhandledare servicesamordning
Funktionsservice

Andreas Lakso

Ledande socialarbetare
Vuxensocialarbete
Publicerad 20.4.2021
Uppdaterad 6.5.2024