Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Stödperson / Stödfamilj

Insatsen stödperson/stödfamilj är en frivillig insats som kan beviljas ett barn, en ungdom eller en vuxen. Att vara stödperson kräver ingen speciell utbildning eller yrkeskompetens, men ett intresse för andra människor är viktigt. Att vara stödperson/stödfamilj kan vara en utmanande, men det är också en intressant och betydelsefull uppgift. Man behöver ha förståelse för att den stödbehövande kan ha utmaningar och ha varit med om svåra saker.

Är du eller din familj intresserad att fungera som stödperson eller stödfamilj kan du anmäla ditt intresse till oss. Intresseanmälan lämnas via e-tjänsten.

Att bli stödperson eller stödfamilj

För att bli godkänd stödperson/familj behöver personen fylla i en intresseanmälan som finns på KST:s hemsida. Personer och familjer som visat intresse för uppdraget som stödperson eller stödfamilj genomgår en kartläggning. Socialarbetaren eller socialhandledaren gör ibland hembesök hos personen/familjen för att genom intervju kartlägga familjens situation för att kunna avgöra om personen/familjen kan godkännas för att verka som stödperson eller stödfamilj. I intervjun behandlas bl.a. stödpersonens hälsa, bakgrund och nuvarande situation. Kartläggningen redovisas skriftligen till familjen.

Kriterierna för att verka som stödperson är att personen ska vara intresserad av uppdraget, har tid att avsätta för uppdraget och en stabil livssituation. Följande personer kan verka som stödpersoner:

• par, ensamstående eller barnfamiljer

• familjer/personer som har en trygg och barnvänlig uppväxtmiljö

• familjer/personer som har tid, förmåga och resurser

• familjer/personer vars livssituation är stabil.

Stödfamiljer behöver också kunna erbjuda:

• en trygg och barnvänlig miljö

• tillräckligt med utrymme, barnet måste få rum att övernatta

• tid, förmåga och resurser till att tillgodose barnets behov

• en livssituation som är stabil och där relationerna inom familjen är i balans

• god samarbetsförmåga

Hela familjen måste bli godkänd vid kartläggningen och straffregisterutdrag för alla personer över 18 ska ha uppvisats utan anmärkningar.

Avtal

Ett uppdragsavtal ska ingås mellan den stödbehövande och stödpersonen. Avtalet ska upprättas innan uppdraget inleds. I avtalet ska det framkomma:

• Arvodets belopp och utbetalning

• Kostnadsersättningens belopp och utbetalning alternativt godkännande av kostnadsersättning baserat på vilka verifikat som godkänns (stödpersoner)

• Avtalets giltighetstid

• Eventuella kilometerersättningar

• Uppdragets karaktär

• Kontaktens varaktighet

• Tidpunkt för uppföljning.

• Hur avtalet sägs upp

• När för straffregister har uppvisats

Tystnadsplikt

Som stödpersonen/stödfamiljen har du tystnadsplikt gentemot klienten och förbinder sig att inte berätta åt utomstående om den enskilda eller familjens angelägenheter som du i ditt uppdrag kan få kännedom om. Tystnadsplikt gäller enligt 15 § lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000).  

Utbildning/kurs

Kommunernas socialtjänst k.f kommer hösten 2023 att ordna kurs för personer som är eller vill bli stödperson/stödfamilj för ett barn eller en ungdom. Kursen fokuserar inte på området funktionshinderservice utan riktar sig främst till de stödpersoner/stödfamiljer som är i kontakt med verksamhetsområdena Tidigt stöd för barn och familj samt Barnskyddet.

Är du en blivande stödperson/stödfamilj önskar vi träffa dig innan kursen startar. Kursen är kostnadsfri och du förbinder dig inte till något genom att gå kursen. Vänligen lämna in en intresseanmälan för stödperson/stödfamilj genom e-tjänsten om du är intresserad av kursen.

Kursen sker följande datum:

  • 3 oktober 2023 klockan 17.30-19.30, digital träff
  • 7 oktober 2023 klockan 09.00-15.00, Saltvik bed & breakfast
  • 8 oktober 2023 klockan 09.00-15.00, Saltvik bed & breakfast
  • 11 oktober 2023 klockan 17.30-19.30, digital träff

För frågor gällande kursen och anmälan, kontakta vik. socialhandledare Johanna Sporre-Karlsson på telefonnummer 018-532 832 eller e-post johanna.sporre-karlsson@kst.ax

Kontaktuppgifter

För frågor kring stödpersons-/stödfamiljsuppdrag inom Tidigt stöd för barn och familj samt Barnskydd, kontakta vik. socialhandledare Johanna Sporre-Karlsson på telefonnummer 018-532 832 eller e-post johanna.sporre-karlsson@kst.ax.

För frågor kring stödpersons-/stödfamiljeuppdrag inom Funktionsservice och sysselsättning, kontakta vik. Socialhandledare Antonia Brandt på telefonnummer 018-532 863 eller e-post antonia.brandt@kst.ax.

För frågor kring stödpersonsuppdrag inom Vuxensocialarbete, kontakta ledande socialarbetare Andreas Lakso på telefonnummer 018-532 844 eller e-post andreas.lakso@kst.ax.  

Johanna Sporre-Karlsson

vik. Socialhandledare
Tidigt stöd barn och familj

Antonia Brandt

Tf Socialhandledare
Funktionsservice och sysselsättning

Andreas Lakso

Ledande socialarbetare
Vuxensocialarbete
Publicerad 20.4.2021
Uppdaterad 13.9.2023