Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Behandlingsmetoder


Här kan du läsa mer om några av de metoder som mottagningen erbjuder. Vid ditt första besök går vi igenom dina mål och förväntningar. Vi berättar vad vi på mottagningen kan erbjuda och diskuterar vilken eller vilka metoder som är de mest lämpliga för just dig.

  MET (Motivational Enhancement Therapy

  Korttidsbehandlingen på fem besök utgår från metoden Motivational Enhancement Therapy (MET). Tillsammans med dig undersöker vi alkoholens roll för individen ur ett medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Vi kartlägger alkoholens eventuella effekter genom

  • intervju
  • ett antal frågeformulär
  • alkoholrelaterade blodprover/biomarkörer.

  Efter kartläggningen träffas vi för att gå igenom undersökningsresultaten tillsammans med dig. Vi rekommenderar att en närstående är med vid det tillfället, men det är inget krav.

  Under de efterföljande motiverande samtalen (på engelska Motivational Interviewing, MI) fokuserar vi på de mål du själv väljer att jobba efter. Om du vill gör vi en skriftlig plan för förändring av din alkoholkonsumtion.

  CRA (Community Reinforcement Approach

  Community Reinforcement Approach (CRA) kan beskrivas som praktisk förstärkning av drogfrihet i din närmiljö. Metoden bygger på tekniker från kognitiv beteendeterapi men har också inslag av till exempel återfallsprevention. Syftet är att på ett kraftfullt sätt stärka ett beteende som innebär drogfrihet, en drogfri livsstil.

  Du får lära dig vad som triggar ditt alkohol/drogbeteende (beteendeanalys). Utifrån det utforskar vi alternativa beteenden som istället främjar ett nyktert beteende.

  CRA fokuserar inte enbart på alkohol/droger, utan på hela din livsstil. Förutom beteendeanalysen jobbar vi med olika färdighetsträningar och psykosociala stödinsatser, till exempel tacka-nej-träning, kommunikationsträning, problemlösning och jobbcoachning. Ofta är det många delar i ens liv som samspelar och påverkar varandra. Tillsammans lägger vi upp en behandlingsplan som vi kontinuerligt följer upp.

  Mellan träffarna får du jobba med hemövningar för att befästa de färdigheter och förstärkare vi har jobbat med under samtalen. Det är alltså viktigt att du som klient är aktiv mellan samtalen.

  En CRA-behandling består vanligtvis av cirka 16-20 träffar under 1 års tid. I början träffar du din behandlare lite oftare (vanligtvis 1 gånger/veckan, telefonsamtal däremellan kan också förekomma vid behov). Med tiden glesas träffarna ut då du får möjlighet att öva på de alternativa beteenden som vi har diskuterat.

  Återfallsprevention (ÅP)

  Återfallsprevention är en kurs som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och omfattar följande grundmoment:

  • introduktion till KBT färdighetsträning
  • att hantera sug
  • att hantera tankar på alkohol och drickande
  • problemlösning
  • att tacka nej till alkohol
  • planera nödsituationer och hantera begynnande återfall
  • till synes irrelevanta beslut
  • summering och avslutning.

  Kursen ger dig verktyg att förebygga återfall i tidigare alkoholvanor. Du lär dig bland annat känna igen vad som triggar tankar på alkohol, vad som ökar ditt sug och hur du kan hantera dessa situationer. Kursen förutsätter att du prövar alkoholfrihet. Flera hemövningar ingår och det är viktigt att du är aktiv mellan träffarna.

  Öronakupunktur (NADA)

  Akupunktur är en tusenårig behandlingsform som ursprungligen kommer från Kina. Öronakupunktur är en etablerad behandlingsform som använts inom beroendevården sedan 1970-talet. Vi rekommenderar akupunkturbehandling som ett komplement till annan behandling, till exempel samtalsbehandling. Om du vill kan du också få enbart akupunktur.

  Effekter av öronakupunktur Genom att sticka en nål genom huden på en given punkt, skickas signaler till hjärnan och flera signalsubstanser med gynnsam effekt frisätts. Behandlingsformen har mycket god effekt för många men vi kan inte garantera att den hjälper för alla. Fysiska symptom som lindras vid NADA akupunktur: skakningar, svettningar, värk, snuva, huvudvärk, köldkänsla, muskelkramper, takykardi, salivutsöndring, tarmproblem, illamående, kräkningar. Detta ger mindre stress och minskat medicinbehov. Psykiska symptom som lindras vid NADA akupunktur: oro, panikattacker, aggression, sömnlöshet, irritabilitet, depression, drogsug och mardrömmar. Detta ger avslappning, motivation, samarbetsvilja, medvetenhet om känslor, fokuserat tänkande, klienten tillgodogör sig annan behandling bättre. Dessutom minskar nikotinbehov, hormonrubbningar, mat– och alkoholsug, PMS, impotens.

  Hur går det till i praktiken Du får fem tunna, sterila nålar på bestämda punkter i båda öronen. Vi använder sterila engångsnålar framtaget för NADA akupunktur och tvättar desinficerar öronen före behandlingen, för att undvika eventuell smittspridning. Första tillfället är cirka 30 minuter. Din behandlare kontrollerar regelbundet att allt känns okej.

  Vid följande tillfällen får du sitta ensam i cirka 45 minuter. Behandlingen utformas individuellt men vanligtvis får du sitta ensam i ett rum, med dämpad belysning och lyssna på lugnande musik. När nålarna är på plats brukar en känsla av lugn och välbefinnande sprida sig i kroppen – oftast blir du också dåsig och lite sömnig. Öronen kan kännas varma och bli röda. Andra känner ingenting men kan observera förändringar senare. En del klienter kan i början känna sig lite yra eller illamående, men då tar vi ut nålarna och fortsätter behandlingen vid ett senare tillfälle. Den lugnande, avslappnande effekten av behandlingen kan medföra att du också efteråt kan känna dig sömnig och ha försämrad reaktionsförmåga. Det behöver du tänka på om du ska köra direkt efter en behandling. Du kan inte lämna blod under en pågående behandling samt upp till fyra månader efter avslutad behandling. 

  Kompletterande insatser

  Vid Beroendemottagningen genomför vi också salivtester, urinprovstagning och utfärdar remisser för leverprover. Det finns möjlighet till ljusterapi och taktilmassage.

  Följande självskattningsformulär och intervju/bedömningsinstrument kan användas vid kartläggning:

  • AUDIT självskattningsformulär för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion
  • DUDIT självskattningsformulär för identifiering av drogrelaterade problem
  • NODS självskattningsformulär för identifiering av spelproblem
  • ADDIS -intervju för att ge en diagnostisk bedömning om ett skadligt bruk och beroende föreligger
  • ASI -standardiserad och strukturerad intervju för användning i missbruks- och beroendevård

   

  Publicerad 19.3.2021
  Uppdaterad 29.3.2021