Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Vårdnad och umgänge

Lagen om vårdnad om barn och umgängesrätt finns för att trygga barnets utveckling och välfärd. Lagen ska säkerställa att barn ges en god vård och uppfostran samt behövlig tillsyn och omsorg. Lagen ska också trygga barnets möjligheter att få en positiv och nära kontakt med sina båda föräldrar. 

Om ni som föräldrar är gifta med varandra är ni båda vårdnadshavare och uppfostrare. Om föräldraskapet har erkänts före barnets födelse blir också den som erkänt föräldraskapet vårdnadshavare för barnet när föräldraskapet har fastställts.

Om ni inte är gifta kan ni ingå ett avtal om vårdnad och umgänge. Ett avtal om vårdnad och umgänge kan också bli aktuellt i samband med skilsmässa.

Avtal om vårdnad och umgänge

Om du är vårdnadshavare betyder det att du är delaktig i beslut gällande barnet. Det kan bland annat handla om frågor som boendeort, hälsovård, skolgång, medborgarskap och religion.

Lagen om vårdnad och umgängesrätt ger er föräldrar som inte är gifta eller samboende möjlighet att på ett enkelt sätt komma överens om vårdnaden om barnen genom att ingå ett avtal.

I avtalet, som fastställs av barnatillsyningsmannen, kan ni föräldrar till exempel klarlägga

  • att ni båda föräldrar gemensamt får vårdnaden. Det innebär att ni föräldrar delar ansvaret för och tillsammans beslutar om viktiga saker för barnet. Det ska inte blandas ihop med växelvis boende. Gemensam vårdnad kan man avtala om trots att barnet inte har lika stort umgänge med bägge föräldrar.
  • hos vilken av er föräldrar som barnet ska bo.
  • att en förälder ensam får vårdnaden om barnet. Det innebär att den ena föräldern blir ensam vårdnadshavare och förmyndare för barnet och således har rätt att ensam fatta alla beslut rörande barnet.
  • barnets umgängesrätt med den förälder den inte bor hos.
  • rätt till information, uppgiftsfördelning och att en annan person kan vara vårdnadshavare vid sidan är också exempel på vad som kan ingå i avtalet. 

I de fall ni föräldrar inte kan komma överens om någondera punkten i avtalets innehåll avgörs dessa frågor av en domstol. Avtal gällande underhållsbidrag och vårdnad och umgänge som fastställts av barnatillsyningsman, har samma juridiska klass som domstolsutslag.

Vårdnad och umgänge i samband med skilsmässa

Om era familjeförhållanden ändras, till exempel i samband med skilsmässa, är det bra om ni kan komma överens om ett avtal om vårdnaden, boendet och umgängesrätten för barnet.

Om föräldrarna skiljs, fastställs vårdnad och umgängesrätt gällande minderåriga barn på samma sätt som för sambopar under förutsättning att föräldrarna är överens i ärendet.

Barnatillsyningsmannen ger råd och stöd i ärenden som gäller vårdnad och umgängesrätt, samt fastställer avtalen. Det är till barnets bästa att föräldrar om möjligt strävar till en gemensam överenskommelse kring barnen. Om ni som föräldrar inte kan komma överens om avtalets innehåll är det tingsrätten som avgör ärendet. Tingsrätten begär då in utlåtanden i form av en vårdnadsutredning som socialarbetarna gör.

Läs lagen om vårdnad om barn och umgängesrätt på Finlex webbplats

 

Föräldraplan

Som stöd för föräldraskapet efter en separation kan en föräldraplan fungera som ett hjälpmedel.

Genom planen kan ni som föräldrar avtala om till exempel arbetsfördelningen och praktiska arrangemang.

Det viktiga är att säkerställa att barnet inte förlorar kontakten med någondera föräldern. 

Planen är ingen juridisk handling.

Planen och information och anvisningar finns som bilaga på denna webbsida. 

 

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 8.2.2021