Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Äldre

Då din anmälan gäller äldre personers servicebehov ska dessutom bestämmelserna i 19 § i äldrelagen (2020:9) för Åland följas:

Om du som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller som anställd inom socialvården i kommunen, inom Ålands hälso- och sjukvård, räddningsväsendet eller hos alarmcentralen eller polisen, i ditt uppdrag har fått kännedom om en äldre person som är i behov av social- eller hälsovård och som är uppenbart oförmögen att sörja för sin omsorg, hälsa eller säkerhet, ska du oberoende av sekretessbestämmelserna utan dröjsmål göra en anmälan om behovet av hälso- och sjukvård till Ålands hälso- och sjukvård och till den kommunala myndighet som ansvarar för socialvården om behovet av socialvård.

Utöver det som föreskrivs ovan finns bestämmelser i 18 § landskapslagen om Ålands hälso- och sjukvård som innebär att patientens hemkommun ska underrättas om en patient behöver insatser från kommunens socialservice efter det att patienten har skrivits ut från Ålands hälso- och sjukvård.

En anmälan får också göras av andra personer än de som avses i lagen oberoende av eventuella sekretessbestämmelser som gäller dem.

Kontakt för bedömning av stödbehovet som gäller en äldre persons servicebehov inom äldreomsorgen, vård- och omsorgsbehov t.ex. hemservice, närståendevård, trygghetslarm, dagverksamhet, plats på serviceboende eller institution lämnas till äldreomsorgen i personens hemkommun. 

Anmälan bör göras i situationer, där det finns skäl att vara orolig för välbefinnandet hos en äldre person, ifall personen exempelvis:

•    inte klarar sig med den tillgängliga servicen bl.a. ifråga om tryggande av näring, läkemedelsbehandlingar och hygienskötsel

•    bor i en bristfälligt utrustad bostad eller boendeomständigheterna i övrigt inte är ändamålsenliga

•    inte självständigt klarar av att sköta sina ärenden och inte förmår sig att söka sig till den social- och hälsovårdsservice som personen behöver

•    använder oskäligt mycket rusmedel eller på något annat sätt förutsätter den egna hälsan för fara och att den egna säkerheten lider av illabehandlingen

•    ett tydligt behov till hjälpmedel framgår

Om behovet av socialservice för den äldre personen gäller sådan service som KST ansvarar för, t.ex. handikappservice, stöd för rörligheten, utkomststöd eller missbrukarvård  lämnas kontaktblanketten till KST. I ärenden som berör både äldreomsorgen och KST inleds, med klientens samtycke, ett myndighetsöverskridande samarbete.

Publicerad 27.5.2024
Uppdaterad 27.5.2024