Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Hemservice för barnfamiljer

Hemservicen ger dig stöd i föräldraskapet genom att hjälpa till med barnskötsel och vardagliga praktiska sysslor i hushållsarbetet. Servicen syftar till att förbättra din och din familjs förmåga att fungera i vardagen eller vid förändrade livssituationer och därmed trygga en bra uppväxt och utveckling för barnen.

För att beviljas hemservice för barnfamiljer ska det finnas minderåriga barn i familjen. Familjen kan beviljas antingen tillfällig eller regelbunden hemservice enligt kriterierna nedan. 

Behovet av servicen avgörs från fall till fall och beviljas enligt tillgängliga resurser.

 

Tillfällig hemservice

Om du och din familj har ett akut behov av praktiskt stöd i familjen kan du beviljas tillfällig hemservice. Den akuta situation kan till exempel vara:

 • en av er föräldrar plötsliga insjuknar, är utmattad eller har en annan pågående kris
 • akuta förändringar i er liv och ni behöver stöd för er egen funktionsförmåga 
 • annat akut behov som utvärderas tillsammans med andra instanser som arbetar med familjer.

Tillfällig hemservice beviljas i högst tre (3) månader. 

Avgift för tillfällig hemservice

Hemservice för barnfamiljer är avgiftsbelagd. För tillfällig hemservice betalar du och din familj en avgift per besök som är beroende av besökets varaktighet.

Besökets varaktighet Avgift (€)/besök
0-1 h                   7,00
2 h                 14,00
2-4 h                 17,00
Över 4 h                 25,00

 

Regelbunden hemservice

Om din familj behöver mer regelbunden och planmässig hjälp, är det fråga om regelbunden hemservice. Det kan bli aktuellt när din familjs funktionsförmåga till exempel försämras genom 

 • förlossningsdepression
 • en förälders utmattning eller sjukdom i familjen och det behövs stöd för föräldraskapet, handledning vid barnavård och uppfostran eller handledning och stöd i fråga om hemvård.

Andra kriterier för att beviljas regelbunden hemservice 

Regelbunden hemservice kan också aktualiseras då behovet av eller målet med hemservicen är något av följande:

 • särskilt hjälpbehov som berör graviditet eller förlossning
 • flerlingsfamiljer
 • terapeutisk och pedagogisk vägledning för barn
 • behärskande och stärkande av familjens vardagsrutiner
 • stödande av växelverkan mellan förälder och baby
 • skada eller långvarig sjukdom hos föräldern eller barnet
 • stödande och handledande av familjer som lider risk för utslagning.

Tillsammans med dig och din familjs handläggare utarbetar vi en målinriktad plan som följs upp regelbundet.

Avgift för regelbunden hemservice

Vid regelbunden hemservice för barnfamiljer fastställs för en månadsavgift som baserar sig på din och din familjs bruttoinkomster samt på personantalet, enligt gällande taxa.

Om hemservicen beviljas som en stödåtgärd inom barnskyddet är den avgiftsfri.

Om din familj erhåller utkomststöd tas inte heller någon avgift ut.

 

Situationer då hemservice inte beviljas

Syftet med hemservicen är att stöda din och din familjs funktionsförmåga. Nedan kan du läsa exempel på situationer när det inte är aktuellt att beviljas hemservice.

Hemservice beviljas inte i följande fall

 • Om det enbart finns behov av städning.
 • Plötsligt insjuknande av barn i en situation då förälder är att berättigad att stanna hemma och sköta sitt barn.
 • För utförande av distansarbete hemma.
 • För studier och föreläsningar.
 • Föräldrarnas hobbyer.
 • Långvarig daglig skötsel av barn.
 • Skötsel av husdjur.
 • Skötsel av trädgård.
 • Transport av klienten i arbetstagarens bil.

 

Publicerad 19.12.2020
Uppdaterad 15.3.2022