Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Hemservice för barnfamiljer

Hemservice är en insats som kan beviljas dig och din familj efter att ett behov har konstaterats i en bedömning av servicebehovet.

Med hemservice avses att fullgöra eller bistå vid fullgörandet av uppgifter och funktioner som hör till boende, vård och omsorg, upprätthållande av funktionsförmågan, vård och fostran av barn, uträttande av ärenden samt till det övriga dagliga livet.

Hemservice tillhandahålls personer som på grund av sjukdom, förlossning, skada eller av någon annan liknande funktionsnedsättande orsak eller i en särskild familje- eller livssituation behöver hjälp för att klara de uppgifter och funktioner som avses ovan (1 mom.)

Barnfamiljer har rätt att få sådan hemservice som är nödvändig för att trygga familjens omsorgsuppgift.

Tillfällig hemservice

Om du och din familj har ett akut behov av praktiskt stöd i familjen kan du beviljas tillfällig hemservice. Den akuta situation kan till exempel vara:

 • en förälders plötsliga insjuknande, utmattning eller annan krissituation i familjen
 • akuta förändringar i livet och stödande av familjens egen funktionsförmåga i ändringssituationer
 • annat akut behov som utvärderas tillsammans med andra instanser som arbetar med familjer

Tillfällig hemservice som ges minst en gång per vecka kan ges i maximalt två (2) månader, sedan beviljas regelbunden hemservice. Om servicen ges mer sällan än en gång per vecka kan tillfällig hemservice beviljas fortsättningsvis.

Avgift för tillfällig hemservice

Hemservice för barnfamiljer är avgiftsbelagd. För tillfällig hemservice betalar du och din familj en avgift per besök som är beroende av besökets varaktighet.

Besökets varaktighet Avgift (€)/besök
0-2 h                   9,50
2-4 h                 17,00
Över 4 h                 25,00

 

Regelbunden hemservice

Regelbunden hemservice kan beviljas när en familj behöver stöd mer regelbundet och planmässigt. Detta kan aktualiseras när familjens funktionsförmåga till exempel försämras genom

 • förlossningsdepression
 • en förälders utmattning eller sjukdom i familjen och det behövs stöd för föräldraskapet, handledning vid barnavård och uppfostran eller handledning och stöd i fråga om hemvård.

Andra kriterier för att beviljas regelbunden hemservice 

Regelbunden hemservice är när personer/familjer behöver mer regelbunden och planmässig hjälp. Regelbunden hemservice förutsätter minst ett besök per vecka. Detta kan aktualiseras när personens/familjens funktionsförmåga till exempel försämras genom förlossningsdepression en klients utmattning eller sjukdom i familjen och det behövs stöd för föräldraskapet, och skötsel av barn

Tillsammans med klienterna utarbetas en målinriktad klientplan som följs upp regelbundet.

 • särskilt hjälpbehov som berör graviditet eller förlossning
 • stöd till flerlingsfamiljer
 • behärskande och stärkande av klientens vardagsrutiner
 • skada eller långvarig sjukdom hos klienten
 • stöd till klienter och familjer som lider risk för utslagning.

 

Avgift för regelbunden hemservice

Vid regelbunden hemservice för barnfamiljer fastställs en månadsavgift som baserar sig på din och din familjs bruttoinkomster samt på personantalet, och på basen av beviljat antal hemservicetimmar enligt gällande taxa.

Om hemservicen beviljas som en stödåtgärd inom barnskyddet är den avgiftsfri.

Om din familj erhåller utkomststöd tas inte heller någon avgift ut.

 

Situationer då hemservice inte beviljas

Syftet med hemservicen är att stöda din och din familjs funktionsförmåga. Nedan kan du läsa exempel på situationer när det inte är aktuellt att beviljas hemservice.

Hemservice beviljas inte i följande fall

 • Om det enbart finns behov av städning.
 • Plötsligt insjuknande av barn i en situation då förälder är berättigad att stanna hemma och sköta sitt barn.
 • För studier och föreläsningar.
 • Föräldrarnas hobbyer.
 • Långvarig daglig skötsel av barn.
 • Skötsel av husdjur.
 • Skötsel av trädgård.
 • Transport av klienten i arbetstagarens bil.
 • Hemservice beviljas inte enbart för att distribuera läkemedel till klient

 

Publicerad 19.12.2020
Uppdaterad 15.1.2024