Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Vuxensocialarbete


Vuxensocialarbetet erbjuder socialservice för dig som är över 18 år. Vuxensocialarbete riktar sig till enskilda individer och familjer. Syftet med vuxensocialarbete är att stöda dig att upprätthålla och förbättra din förmåga att klara dig i vardagen. Du och din familj kan behöva hjälp för till exempel ekonomin, boende, familjelivet eller för problem i livets olika kriser. Strävan är att stöda dig genom gemensamt målmedvetet arbete, rådgivning och handledning samt genom att beslut om grundläggande och behovsprövat utkomststöd. 

Inom vuxensocialarbetet jobbar socialarbetare, socialhandledare och förmånshandläggare. Till vuxensocialarbetets avdelning hör även Beroendemottagningen. Teamet för vuxensocialarbete kartlägger din livssituation och utifrån det funderar vi tillsammans ut vilka tjänster och stödformer som behövs. Tillsammans med dig strävar vi efter att hitta dina resurser och funderar på hur dessa kan användas. 

Målsättningen är att stärka dina resurser stödja dig till en förbättrad livssituation

Vuxensocialarbetet erbjuder bland annat: 

  • bedömning av servicebehovet
  • kartläggning av problem och hänvisning till rätt service 
  • stöd och rådgivning i svåra ekonomiska situationer samt i situationer där personer behöver hjälp med boendefrågor 
  • motivation, råd och stöd i frågor kring arbetslöshet, sysselsättning, rehabilitering eller missbruksproblem 
  • ekonomiskt och socialt stöd i krissituationer samt stöd för att hantera och planera vardagen 
  • rådgivning om socialservice och socialskyddsförmåner 
  • beslut om grundläggande, kompletterande och förebyggande utkomststöd 
  • stöd och hjälp vid våld i nära relationer och behov av skyddshemsboende 
  • socialtjänster för kvotflyktingar, asylsökande som beviljats uppehållstillstånd och övriga invandrare i behov av socialservice. Tjänsterna omfattar handledning, rådgivning och information samt stöd med att sköta sina ärenden. Vid behov kan tolktjänster ordnas  
  • kvotflyktingmottagande i samarbete med kommunen 

I menyn till höger kan du läsa mer om en del av den service och de stödåtgärder som KST erbjuder.

Bedömning av servicebehovet

Du kan själv ta kontakt med oss ifall du har behov av stöd. 

Det första steget efter att du eller någon annan instans tagit kontakt är att vi gör en bedömning av servicebehovet, där vi tillsammans med dig och din familj och även andra samarbetsparter, utvärderar ditt behov av stöd och hjälp.  

Du kan också ta kontakt via e-tjänsten:

Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet

Publicerad 8.6.2021
Uppdaterad 15.9.2022