Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Adoption

Adoption

Vid en adoption ska barn-föräldrarelationen mellan barnet som ska adopteras och de adoptionssökande befästas. Det är viktigt att beakta hur barnets välmåga och stabila utveckling bäst kan tryggas och också hur en bestående familj tryggas.

Vid alla beslut och åtgärder som gäller adoption av ett minderårigt barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. 

När ärendet avgörs ska barnets önskemål och åsikt beaktas i enlighet med barnets ålder och utvecklingsnivå. Adoption kan inte fastställas utan samtycke av den som ska adopteras om barnet har fyllt 12 år. Inte heller om barnet är under 12 år kan adoption fastställas mot barnets vilja, om barnet är så utvecklat att avseende kan fästas vid hens vilja.

Adoptionsrådgivning

Adoptionsrådgivning är den första delen av processen i en adoption. För att en adoption ska fastställas måste både den part som överväger att ge sitt barn som adoptivbarn och den mottagande parten ha genomgått adoptionsrådgivning. Också adoption inom familjen förutsätter adoptionsrådgivning.

Om du överväger adoption

Du som överväger adoption kan du ta kontakt med en av våra barnatillsyningsmän vid KST. Du kan också ta kontakt med Rädda Barnen direkt. Åland tillhör Rädda Barnen Södra Finlands distrikt i adoptionsfrågor. Du hittar kontaktuppgifter på denna sida.

Syftet med adoptionsrådgivning

Adoptionsrådgivningens syfte är att utreda era förutsättningar och förbereda er för att bli adoptivföräldrar, eller förbereda er inför att ge ert barn som adoptivbarn. Rådgivningen är en samarbetsprocess i vilken det ingår såväl träffar på Rädda Barnens kontor i Helsingfors som hembesök. Rådgivningsprocessen beräknas ta ca 10–12 månader. Själva tjänsten adoptionsrådgivning betalas av KST. Resekostnader betalar familjen själv.

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 18.12.2023