Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Jobba hos oss

Jobba hos oss


Som anställd hos KST bidrar du till är att upprätthålla individers funktionsförmåga så att alla har möjlighet att fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället.

Genom alla de arbetsuppgifter som utförs inom KST bidrar vi varje dag till ett bärkraftigt samhälle där alla får blomstra. Inom KST arbetar närvårdare, handledare, socialarbetare, socialhandledare, familjehandledare, förmånshandläggare, ekonomer, administratörer och många fler.

Du kan se våra lediga jobb här.

Socialvården är ett kommunalt ansvar på Åland, medan hälso- och sjukvården är organiserad på landskapsnivå.

Åland har behörighet att stifta egna lagar inom det sociala området. Lagstiftningen inom det sociala området antas i huvudsak av Ålands lagting, men i de fall som behörigheten hör till Finlands riksdag är det den finländska lagstiftningen som tillämpas. Vi introducerar och fortbildar kontinuerligt alla våra medarbetare i den lagstiftning som gäller.

Läs mer om KSTs olika verksamhetsområden.

 

Avtal och förutsättningar

Du behöver ansöka om rätten att verka som yrkesutbildad inom socialvården på Åland. Du hittar mer information i menyn till höger.

Nedan kan du läsa mer om kollektivatal, tystnadsplikt och straffregisterutdrag.

Kollektivatal

Åland har ett eget kommunalt tjänstekollektivavtal, som är anpassat till våra lokala förhållanden.

Läs kollektivavtalet AKTA

Tystnadsplikt

Alla anställda inom KST, oberoende av anställningsform, lyder under tystnadsplikt.

Det innebär att du som anställd inte utan tillstånd får yppa enskilds eller en familjs angelägenheter som du på grund av din anställning fått kännedom om. Tystnadsplikten gäller också sådant som utom arbetstid yppats i förtroende till dig på grund av ditt yrke. Personal bör även sinsemellan undvika att diskutera klientangelägenheter om sådan diskussion inte ingår i omsorgen eller är ägnad att främja klientens omsorg.

Hanterar du sekretessbelagda handlingar ska du se till att de förvaras så att utomstående inte får tillgång till dem.

Vid inledande av anställning bekräftar du alltid att du tagit del av kravet på tystnadsplikt genom att underteckna särskild blankett.

En uppgift för vilken tystnadsplikt gäller får du inte heller röja efter att din anställning eller ditt uppdrag inom KST har avslutats.

Läs mer om tystnadsplikt i Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Straffregisterutdrag

KST är som arbetsgivare skyldig att kräva uppvisande av straffregisterutdrag när du första gången anställs i eller utnämns till ett anställnings- eller tjänsteförhållande som omfattar uppgifter som varaktigt och i väsentlig grad består i att utan vårdnadshavarens närvaro

  • fostra
  • undervisa
  • sköta eller annars ta hand om

minderåriga eller annars arbeta i personlig kontakt med minderåriga.

Observera att ett straffregisterutdrag inte får vara äldre än sex (6) månader.

Du begär ut ett straffregisterutdrag från Rättsregistercentralen. Du kan göra det via Justitieministeriets e-tjänst.

Läs mer om e-tjänsten på Justitieministeriets webbplats

Läs mer om Lag om kontroll av brottslig bakgrund

 

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 25.5.2023