Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Personlig assistans

Om du har en grav funktionsnedsättning kan du beviljas personlig assistans.

Syftet med personlig assistans är att du ska klara av de funktioner som hör till normal livsföring och möjliggöra ett självständigt liv för dig.

Med personlig assistans får du den nödvändiga hjälp som du har behov av hemma eller utanför hemmet:

  • i de dagliga sysslorna
  • i arbete och studier
  • i fritidsaktiviteter
  • i samhällelig verksamhet och
  • i upprätthållande av sociala kontakter

Syftet med personlig assistans är att den ska hjälpa dig att göra dina egna val gällande dessa funktioner.

Som dagliga sysslor räknas generellt det som hör till det dagliga livet, som förflyttningar, påklädning, skötsel av hygien, klädvård och matförsörjning, skötsel av hemmet och uträttande av ärenden. Till dagliga sysslor räknas också deltagande i de dagliga sysslorna av de barn som du sköter eller har vårdnaden om.   

 

Den personliga assistansens omfattning

Personlig assistans för att upprätthålla hobbyverksamhet, samhällsinflytande och social växelverkan ordnas för minst 30 timmar per månad.

Vid dimensionering av antal timmar beaktas det individuella hjälpbehovet som definieras i serviceplanen och din livssituation som helhet. Timantalet kan vara lägre än 30 timmar i veckan, ifall det räcker att tillförsäkra dig nödvändig hjälp. 

Personlig assistans kan ordnas också för dina semester- eller arbetsresor utomlands. Understöd beviljas inte ifall din hemkommun ändras på grund av utlandsvistelsen eller om det i övrigt är frågan om en mer långvarig eller permanent vistelse utomlands.  

Personlig assistans för barn

Barn med grav funktionsnedsättning kan beviljas personlig assistans ifall barnet inte är under sina föräldrars eller andra vårdnadshavares omedelbara eller ständiga tillsyn i behov av kontinuerlig vård. Barnet ska åtminstone delvis kunna påverka och fatta beslut om sina egna handlingar. I bedömningen beaktas barnets individuella situation, utvecklingsnivå och omständigheter.  

En elev som får stöd i sitt lärande och skolgång har rätt att få sådana tolknings- och biträdestjänster och hjälpmedel vilka är en förutsättning för elevens deltagande i undervisningen. Beslut om dessa tjänster fattas inom den kommunala grundskolan.

 

Olika sätt att ordna personlig assistans

Arbetsgivarmodellen

Arbetsgivarmodellen är det primära sättet för att ordna personlig assistans. Modellen innebär att du själv väljer din assistent och fungerar som assistentens arbetsgivare. Kostnaderna ersätts av KST. 

Du och din assistent ska göra upp ett skriftligt arbetsavtal där arbetsuppgifterna, arbetstiden, lönen och andra villkor för arbetsförhållandet bestäms. Du kan inom ramen för assistansersättningen anställa fler än en assistent om de praktiska arrangemangen kräver det.

Principerna för arbetsförhållandet bestäms i arbetslagstiftningen och AKTA-avtalet.  

KST som arbetsgivare

KST kan ordna personlig assistans genom att fungera som arbetsgivare. Assistentens sätt att arbeta, arbetsuppgifter och arbetstider är ett avtal mellan KST och assistenten. Principerna för arbetsförhållandet bestäms i arbetslagstiftningen och AKTA-avtalet

Ordnande av köptjänst

KST kan ordna personlig assistans genom att köpa tjänster av privat eller offentlig serviceproducent. Assistentens sätt att arbeta, arbetsuppgifter och arbetstider är ett avtal mellan serviceproducenten och assistenten i enlighet med KSTs beställning.  

 

Ansökan

Du ansöker om personlig assistans skriftligen. Du kan lämna in ansökan

  1. digitalt via våra e-tjänster. 
  2. till pappers. 

Läs mer om de olika alternativen under E-tjänster.

Bilagor

Till ansökan ska du bifoga 

  • ett läkarintyg (till exempel ett C-intyg).

Observera

Observera att vi på grund av dataskyddet inte tar emot ansökningar via vanlig e-post. Om du lämnar in ansökan digitalt gör du det via vår e-tjänst. Detta är för att skydda dina personliga uppgifter som gäller hälsa och sjukdom och andra konfidentiella uppgifter om dig. 

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 1.11.2021