Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Social rehabilitering

Social rehabilitering är socialservice enligt socialvårdslagen och som ordnas med hjälp av socialt arbete och social handledning. Med social rehabilitering avses intensifierat stöd och service som förenar individuellt och funktionellt stöd. Avsikten med social rehabilitering är att stärka den sociala funktionsförmågan, förhindra marginalisering och främja delaktighet.

Social rehabilitering omfattar en övergripande utredning av den sociala funktionsförmågan och rehabiliteringsbehovet. Social rehabilitering omfattar även rehabiliteringsrådgivning och rehabiliteringshandledning samt vid behov samordning av rehabiliteringstjänster, träning i att klara av vardagsfunktioner och olika livssituationer, gruppverksamhet och stödjande av social interaktion samt andra behövliga åtgärder som främjar social rehabilitering.

Målet kan vara att lära sig färdigheter som behövs i vardagen, hantera en drogfri vardag, träna sådant som behövs för utbildning eller arbete eller stödja förmågan att fungera i en grupp. Verktyg för social rehabilitering kan till exempel vara individuellt psykosocialt stöd och närarbete (så som hembesök, följeslagarservice, pedagogiskt stöd för skötseln av egna ärenden), gruppverksamhet, deltagande i frivillig verksamhet, arbetsverksamhet samt andra stödåtgärder som erbjuds som en del av den överenskomna planen.

Genom social rehabilitering för unga personer ska de stödjas att få en arbets-, arbetsprövnings-, studie-, ungdomsverkstads- eller rehabiliteringsplats och avhopp förebyggas.

Social rehabilitering är en del av det multiprofessionella rehabiliteringssystemet och genomförs i samarbete med till exempel den medicinska och yrkesinriktade rehabiliteringen. Stödet kombineras och utförs därför vanligtvis genom nära samarbete med ÅHS, AMS och FPA. Den sociala rehabiliteringshelheten kombineras vid behov med missbrukarvård och/eller mentalvård och med andra nödvändiga tjänster och stödåtgärder.

Exempel på föreningar och verksamheter som kan fungera som ett kompletterande stöd i anslutning till den sociala rehabiliteringen är bland annat ungdomshuset Boost (Starten, ungdomslotsarna, Katapult), Ålands Fountainhouse r.f. (Pelaren), Ålands Intresseförening för psykisk hälsa (Reseda), Anonyma alkoholister, Anonyma narkomaner samt Röda Korsets vänverksamhet.

KST:s vuxensocialarbete har beviljats finansiering från Ålands landskapsregering och Europeiska socialfonden (ESF+) för att lansera projektet Framsteget. 
Läs mer om projektet Framsteget här

 

Medicinsk rehabilitering

Ålands hälso- och sjukvård ordnar medicinsk rehabilitering i anslutning till sjukvård av patienter. Syftet med den medicinska rehabiliteringen kan vara att förbättra, behålla eller återställa funktionsförmågan. Med medicinsk rehabilitering avses rådgivning och handledning som gäller rehabilitering, utredning av patientens funktions- och arbetsförmåga samt rehabiliteringsmöjligheter, terapier som förbättrar och upprätthåller funktionsförmågan samt andra behövliga åtgärder som främjar rehabiliteringen, hjälpmedelstjänster, anpassningsträning samt rehabiliteringsperioder i form av institutionsvård eller öppenvård. Medicinsk rehabilitering ges även i samband med psykiska symptom eller sjukdomar.

www.ahs.ax

Yrkesinriktad rehabilitering

Arbetspensionsanstalterna, AMS och FPA ordnar yrkesinriktad rehabilitering för att upprätthålla och förbättra arbetstagarens arbetsförmåga om en persons sjukdom eller skada hotar att leda till arbetsoförmåga.

https://www.ams.ax/arbetssokande/stod-arbete/yrkesinriktad-rehabilitering

https://www.kela.fi/web/sv/rehabilitering

https://www.kela.fi/web/sv/yrkesinriktad-rehabilitering

Rehabilitering av personer som skadats i arbetsolycksfall och trafiken

När rehabiliteringsbehovet beror på arbetsolycka, yrkessjukdom eller trafikskada står olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna för kostnaderna i samband med den medicinska och yrkesinriktade rehabiliteringen på grundval av lagstiftningen om yrkessjukdomar och lagstiftningen om trafikförsäkringar.

 

Publicerad 26.8.2022
Uppdaterad 20.3.2024