Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Handläggning i Tingsrätten

Om ni föräldrar inte kan överenskomma kring frågor gällande vårdnad, boende, umgänge eller underhåll för ert barn med hjälp av det stöd som KST erbjuder i form av samarbetssamtal kan avtal inte upprättas.

Om avtal inte kan upprättas med hjälp av KST och ni fortfarande är oense kring barnets situation kan ni be tingsrätten på barnets boningsort fatta beslut om vårdnaden om ert gemensamma minderåriga barn, umgängesrätt, barns boende och underhåll för barn. Denna ansökan kan lämnas in i samband med ansökan om skilsmässa eller som ett separat ärende. Tingsrätten kan på ansökan ändra ett tidigare beslut om frågor som gäller barnen, om det efter beslutet har skett avgörande förändringar i barnens eller föräldrarnas omständigheter eller om det annars finns skäl till detta.

Om föräldrarna är oeniga, behandlas frågan vid tingsrätten. Föräldrarna kallas först in till ett förberedelsesammanträde. I samband med behandlingen av ärendet kan tingsrätten begära en utredning av familjens situation från socialmyndigheten (KST), om inte ärendena kan redas ut vid förberedelsen. Barnatillsyningsmännen på KST gör ett hembesök hos föräldrarna, utreder barnets åsikt och skaffar vid behov information från andra myndigheter (såsom daghem, skola, polisväsendet, socialvården samt hälso- och sjukvården).

Föräldrarna kan också under rättegångens lopp ingå förlikning i ärendet. I detta fall meddelar domaren ett beslut som motsvarar vad som har överenskommits och behandlingen av ärendet avslutas.

Efter att KST:s utredning har kommit in till Tingsrätten kallas föräldrarna in till huvudförhandling, där det även är möjligt att höra vittnen. Efter huvudförhandlingen meddelar tingsrätten sitt beslut.

Källa Domstolsväsendet

Publicerad 20.12.2023
Uppdaterad 20.12.2023