Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Övrig personalorganisation


Verksamhetsområdena utgör grunden för personalorganisationen, men delas också upp i mindre delar.

Uppdelningen i verksamhetsområden har beslutats av stämman. För att leda och verkställa servicen på bästa sätt finns även:

Enheter

Ett verksamhetsområde kan delas in i enheter om personalmängden eller typen av service kräver det. En enhet leds av en koordinator. Idag finns det två enheter, båda hör till verksamhetsområdet funktionsservice.

  • Enheten för boende
  • Enheten för sysselsättning

Boenden och dagverksamheter

En del av förbundets service verkställs genom boende och dagverksamheter. De leds av föreståndare. En föreståndare kan ansvara för flera boenden eller dagverksamheter.  

Läs mer om de olika boendena och dagverksamheterna.

 

Ledande uppdrag inom förbundet

Nedan hittar du mer information om de olika ledande uppdragen som finns inom KST. 

Förbundsdirektör

Förbundsdirektören är förbundets högsta ledande tjänsteman och företräder KST. Hen ansvarar för att mål uppnås och beslut genomförs. Förbundsdirektören ska också skapa en positiv och öppen atmosfär inom organisationen. 

Områdeschef

Varje verksamhetsområde leds av en områdeschef. Områdeschefen fördelar arbetet inom sitt område och ser till att servicen uppfyller lagens krav och att KSTs egna bestämmelser och kostnadsramar följs. Rollen som områdeschef innebär också planering och utveckling av servicen. 

Koordinator

Enheterna leds av koordinatorer. Koordinatorerna handhar den allmänna ledningen av enhetens arbete, följer upp det ekonomiska utfallet och ska även främja personalutvecklingen. Koordinatorerna samordnar samarbetet mellan föreståndarna.

Föreståndare

Boendena och dagverksamheterna leds av föreståndare. De ansvarar för det dagliga arbetet inom det enskilda boendet eller dagverksamheten. I uppdraget ingår också att följa upp det ekonomiska utfallet och främja personalutvecklingen. 

Förman

En förman ansvarar för att samordna liknade arbetsuppgifter och målsättningar. I motsats i de andra ledande uppdragen är detta inte en skild tjänst, utan rollen som förman blir aktuell när det finns behov att dela in personalen i mindre grupper, utan att skapa skilda enheter, boenden eller verksamheter.

 

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 27.12.2020