Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Tidigt stöd för barn och familjer

Barn och ungdomar har rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling och till särskilt skydd.

Som förälder eller annan vårdnadshavare ansvarar du för ditt barns uppfostran och utveckling. Ibland kan det vara svårt att på egen hand bära ansvaret. Vårt uppdrag inom tidigt stöd för barn och familj är att så långt som möjligt stödja dig i de situationerna. 

Tidigt stöd för barn och familjer kan bland annat stödja familjer i utmaningar som rör vardagslivet, en förälders ork och barnuppfostran. Målet är att familjer ska få ett ökat välbefinnande och att familjer ska få stöd i sin funktionsförmåga. Målet är även att familjens resurser ska stärkas.

Genom stödåtgärder kan vi trygga ditt barns eller dina barns tillvaro.

De stödåtgärder som finns är bland annat

 • familjearbete
 • stödpersoner och -familjer
 • familjerådgivning
 • stödsamtal med socialarbetare eller
 • anpassade åtgärder efter familjens behov.
 • hemservice för barnfamiljer

Du kan läsa mer om en del av stödåtgärderna i menyn till höger. 

Även Folkhälsan på Åland erbjuder stödjande tjänster och service för familjer, se mer information på deras hemsida.

Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet och barnskyddsanmälan

Du kan själv ta kontakt med oss om du eller din familj har behov av stödinsatser. Du kan ta kontakt via e-tjänsten Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet eller ringa oss via växeln; 018- 532 800. Be att få prata med någon på Tidigt stöd för barn och familj.

Också du som är barn kan begära att bli klient.

En Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet kan också inkomma till Kommunernas socialtjänst k.f, KST, gällande dig och din familj genom en professionell person vid en myndighet eller privatperson. Du har alltid rätt att få veta om en Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet har inkommit gällande dig. Efter att en Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet inkommit fattar vi beslut om vi ska göra en bedömning av servicebehovet.

Om någon är orolig för ett barn eller en ungdom kan denna lämna in en barnskyddsanmälan. De flesta barnskyddsanmälningar som inkommer till KST handläggs av Tidigt stöd för barn och familj. När vi får en barnskyddsanmälan tar vi så fort som möjligt reda på mer om barnets situation. Vi har enligt barnskyddslagen sju (7) dagar på oss att ta ställning till om en barnskyddsutredning eller en bedömning av servicebehovet behöver inledas.

Information om hur en kontakt med Tidigt stöd för barn och familj ser ut hittar du här.

Bedömning av servicebehovet

Efter att en Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet eller en barnskyddsanmälan inkommit till KST fattas beslut om eventuella vidare åtgärder.

En vanlig åtgärd är att en bedömning av servicebehovet enligt socialvårdslagen inleds. Under en bedömning av servicebehovet vill vi träffa dig och din familj för att utvärdera ert behov av eventuellt stöd och hjälp. Vid behov har vi även kontakt med andra som familjen kommer i kontakt med såsom skola, barnomsorg eller sjukvård. Alla uppgifter som KST får kännedom kring journalförs.

Bedömningen av servicebehovet ska vara klar inom tre (3) månader. Vi går igenom bedömningen av servicebehovet med dig när den är färdigställd.

 • Om det visar sig att ditt barn eller din familj behöver stöd kommer vi tillsammans överens om vilket stöd som ger bäst hjälp. Ni blir klienter inom socialvården och en klientplan upprättas där vi beskriver vilket stöd ni är beviljade och vilka målen med insatsen är.
 • Om du och din familj inte är i behov av hjälp från oss avslutas kontakten i samband med genomgången av bedömningen.

Barnskyddsutredning

När vi får en barnskyddsanmälan tar vi så fort som möjligt reda på mer om barnets situation. Vi har enligt barnskyddslagen sju (7) dagar på oss att ta ställning till om en barnskyddsutredning behöver inledas.

En utredning innebär att vi kartlägger och bedömer barnets servicebehov. Vi har rätt att få uppgifter från andra myndigheter i samband med utredningen av ett barns situation. Alla uppgifter som KST får kännedom kring journalförs.

Om det har inkommit en barnskyddsanmälan rörande ditt barn så betyder det att någon är orolig för er och vill att ni ska få hjälp. KST har som uppgift att träffa er och få er sida av det inträffade

Utredningen ska vara klar inom tre (3) månader från det att anmälan lämnats in. Vi går alltid igenom resultatet tillsammans med dig och din familj.

 • Om det visar sig att ditt barn eller din familj behöver stöd kommer vi tillsammans överens om vilket stöd som ger bäst hjälp. . Ni blir klienter inom socialvården eller barnskyddets öppenvård och en klientplan upprättas där vi beskriver vilket stöd ni är beviljade och vilka målen med insatsen är.
 • Om det visar sig att barnets omsorg bäst tryggas utanför hemmet, blir ni klienter inom barnskyddet.
 • Om du och din familj inte är i behov av hjälp från oss avslutas kontakten i samband med genomgången av utredningen.

  Känner du oro för ett barn eller en ungdom?

   Om du känner oro för ett barn/en ungdom kan du göra en barnskyddsanmälan eller en kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet.

   Läs mera här: https://www.kst.ax/klienter/familj-barn-och-ungdomar/oro-barn-eller-ungdom

   Publicerad 14.10.2020
   Uppdaterad 25.1.2024