Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Rätt att verka som yrkesutbildad


Du behöver ansöka om rätten att verka som yrkesutbildad inom socialvården på Åland.

Du ansöker hos Tillstånds och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Valvira handlägger

  • legitimering och registrering av socialarbetare och socionom YH
  • registrering av  närvårdare i Centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården (Suosikki).
  • ärenden gällande erkännande av yrkeskvalifikationer (till exempel svenska socionomer).

Nedan kan du läsa mer om behörighetskrav för de olika yrkena. Du hittar också mer information om hur du gör om du avlagt din examen utomlands. 

Yrkesbehörighet för närvårdare

Med utbildning som leder till närvårdaryrket avses den grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen som har examensbenämningen närvårdare. Närvårdare är en skyddad yrkesbeteckning. 

Yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning är också sådana hemvårdare och vårdare av utvecklingshämmade som avlagt en examen på skolnivå som föregått närvårdarexamen.

Läs mer på Valviras webbplats om hur du ansöker om rätt att använda yrkesbeteckningen närvårdare.

Yrkesbehörighet för socionom

Om du har avlagt en lämplig yrkeshögskoleexamen i Finland inom det sociala området kan du ansöka om rätt att utöva socionomyrket som legitimerad yrkesutbildad person på Åland och i Finland.

Läs mer på Valviras webbplats om hur du ansöker om rätt att utöva socionomyrket.

Yrkesbehörighet för socialarbetare

Om du har avlagt en högre högskoleexamen i Finland, i vilken det ingår eller du utöver har genomfört huvudämnesstudier i socialt arbete eller universitetsstudier i socialt arbete motsvarande ett huvudämne, kan du ansöka om rätt att utöva socialarbetaryrket som legitimerad yrkesutbildad person på Åland och i Finland.

Läs mer på Valviras webbplats om hur du ansöker om rätt att utöva socialarbetaryrket.

Erkännande av examen som avlagts utanför Åland och Finland

Hur du ansöker om erkännande av yrkesexamen är beroende av om

  • examen har avlagts i en annan medlemsstat i Europeiska unionen
  • eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland
  • eller om examen avlagts utanför EU- eller EES-området och
  • om sökanden är medborgare i en EU-eller EES-stat eller inte.

Läs mer på Valviras webbplats om hur du ansöker om erkännande av din yrkesexamen.

 

 

 

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 27.12.2020