Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Utkomststöd

Utkomststöd

Om dina eller din familjs inkomster inte räcker till de dagliga utgifterna kan du ansöka om utkomststöd hos KST.

Utkomststöd är ett ekonomiskt bidrag som beviljas i sista hand i brist på andra inkomstkällor. Syftet med utkomststödet är att trygga din eller din familjs utkomst och främja era möjligheter att klara er på egen hand.

Rätten till utkomststöd är reglerad i lag och tryggar en minimiinkomst. Samtidigt försöker du tillsammans med våra handläggare finna lösningar för att förbättra din ekonomiska situation.

Rätt till personligt samtal

En utkomststödsklient har rätt till personligt samtal med en socialarbetare eller socialhandledare senast den sjunde vardagen efter det att klienten har begärt detta. Samtalet kan ske per telefon eller genom personligt besök.

Tid till socialarbetare och socialhandledare beställs under telefontid

Måndag- fredag kl. 9-10 (socialarbetarna och -handledarna)

Aktuella kontaktuppgifter hittar du på den här sidan eller under Kontakta oss genom att välja avdelning vuxensocialarbete.

 

Läs mer i vår broschyr om Utkomststöd, som du hittar här till höger. 

Utkomststödets olika delar

Grundläggande utkomststöd

Det grundläggande utkomststödet består av en grunddel och bidrag för vissa andra utgifter som inte täcks av grunddelen. Grunddelen täcker utgifter

 • för mat och kläder
 • små utgifter för hälso- och sjukvård
 • utgifter för att sköta den personliga hygienen och hålla hemmet rent
 • biljetter för kollektivtrafik, prenumeration på dagstidningar
 • TV-avgift
 • telefonräkning
 • utgifter för hobby och rekreation och motsvarande utgifter för den dagliga försörjningen.

Grunddelen är lagstadgad, beloppen är följande från och med 1.2.2024

Mottagare av stöd euro/månad
Ensamboende/ Ensamförsörjare         617,25
Andra som fyllt 17 år         524,66
Person som fyllt 17 år och bor hos den ena eller båda föräldrar         450,58
Barn 10-16 år         432,07
Barn under 10 år         407,39

Till det grundläggande utkomststödet hör också bidrag för de boendeutgifter som avses i lagen om bostadsbidrag, för utgifter för hushållselektricitet, för hemförsäkringspremier och för större hälso- och sjukvårdsutgifter. KST har fastslagna maxbelopp gällande boendekostnader.

Kompletterande utkomststöd

Kompletterande utkomststöd kan beviljas för en del utgifter som inte täcks av det grundläggande utkomststödet. Till exempel utgifter för barnomsorg, utgifter på grund av särskilda behov eller förhållanden.

I allmänhet krävs en mer detaljerad kartläggning av livssituationen och man ska motivera hur stödet främjar möjligheterna att klara sig på egen hand. Du kan i allmänhet inte få utkomststöd för skulder, till exempel bostadslån, studielån eller konsumtionskrediter. Utkomststöd beviljas inte heller för restskatt.

Förebyggande utkomststöd

Förebyggande utkomststöd kan beviljas för aktiveringsåtgärder, för att trygga boendet, för att lindra problem vid överskuldsättning eller plötsligt försämrad ekonomi och för annat som hjälper dig att klara dig på egen hand.

Förebyggande utkomststöd kan beviljas endast i undantag och för enstaka tillfällen/månader.

Vi ser gärna att du ansökt om allmänt bostadsbidrag från FPA och anmält dig som arbetssökande hos AMS innan du ansöker om utkomststöd.

Ansökan

Du ansöker om ansöker utkomststöd skriftligen.

Du kan lämna in ansökan

 1. digitalt via våra e-tjänster. 
 2. till pappers. 

Läs mer om de olika alternativen under E-tjänster.

Bilagor

Det här ska du bifoga till din första ansökan om utkomststöd

Då du ansöker om utkomststödet ska du lämna in 

 1. underlag på boendeutgifter (hyreskontrakt, bostadslåneräntor, elräkning, hemförsäkring, värme, olja etc.)
 2. underlag på inkomster (arbetslöshetsersättning, lön, sjukpenning etc.)
 3. underlag på övriga utgifter (sjukvård etc.)
 4. kontoutdrag från dina samtliga konton samt eventuella fonder eller andra besparingar redovisas för två månader tillbaka vid första ansökan, därefter lämnas kontoutdrag fortlöpande, i regel för en månad i taget. Du kan ha besparingar upp till 500 euro som inte beaktas som inkomst i utkomststödet. Om du kan påvisa att överstigande besparingar är sparade medel från tidigare utbetalda utkomststöd, beaktas inte i regel inte dessa sparade medel som inkomst i utkomststödet. Dina privata insättningar på konto som sammanlagt understiger 50 euro för ensamstående eller 100 euro för familjer beaktas inte som inkomst i utkomststödet.

Egenföretagare

Om du är egenföretagare och söker om utkomststöd ska du också lämna in en skild redogörelse över dina inkomster från företaget och till redogörelsen bilägga bland annat bokslut och skattedeklarationer. Det finns en särskild blankett för detta som du når via vår webbsida E-tjänster eller webbsida Blanketter.

Läs mer om våra e-tjänster

Läs mer om våra blanketter

Ansökningstid

Utkomststödet fastställs per månad. Ansökan anses ha inkommit i tid, om den kommer inom en vecka från att ansökningsmånaden upphört. Utkomststöd kan beviljas retroaktivt endast i undantagsfall och av särskilda skäl. En persons och en familjs rätt till retroaktivt utkomststöd ska alltid bedömas individuellt. En ansökan som inkommer försenad över en vecka efter ansökningsmånadens slut betraktas som en retroaktiv ansökan.

Handläggning av ansökan

KST handlägger ansökan utan dröjsmål, men senast inom 7 vardagar (måndag–fredag) från det att ansökan och alla de bilagor som behövs har kommit in till KST. Om din ansökan är bristfällig blir du ombedd att lämna in de bilagor som behövs för att KST ska kunna handlägga den. I sådana fall avgörs ansökan inom 7 vardagar (mån–fre) efter att bilagorna har kommit in. Handläggningstiden är i medeltal 3 vardagar per ansökan (2023).

Du får sedan ett skriftligt beslut hem till dig per post. Utbetalningen verkställs i samband med utkomststödsbeslutet, och betalningen är vanligtvis på ditt bankkonto inom ca 2–3 bankdagar.

Handläggning av brådskande ansökningar

I brådskande fall ska du ringa vuxensocialarbetet och berätta om orsakerna till att ärendet brådskar. Brådskande fall är det till exempel fråga om vid krissituationer eller när det sker en sådan oväntad förändring i livssituationen som man inte har kunnat förbereda sig på.

Om KST bedömer att ansökan är brådskande, handläggs den samma vardag som den kommit in till KST eller vardagen därpå. Betalningen är på ditt konto inom ca 2–3 bankdagar från det att beslutet fattats. I brådskande fall kan du också få en betalningsförbindelse för nödvändiga läkemedel eller livsmedel, som kan avhämtas i receptionen enligt överenskommelse. Om ärendet inte bedöms som brådskande handläggs det som en vanlig ansökan.

Observera

Observera att vi på grund av dataskyddet inte tar emot ansökningar via vanlig e-post. Om du lämnar in ansökan digitalt gör du det via vår e-tjänst. Detta är för att skydda dina personliga uppgifter som gäller hälsa och sjukdom och andra konfidentiella uppgifter om dig. 

Ekonomirådgivning

Läs mera om hur du kan få stöd i att bli bättre på att hantera din ekonomi

Tua Lindén

Förmånshandläggare
Vuxensocialarbete

Ulrika Holmlund

Socialarbetare, integration
Vuxensocialarbete

Ingela Sjöstrand

Socialhandledare
Vuxensocialarbete

Andreas Lakso

Ledande socialarbetare
Vuxensocialarbete

David Sigfridsson

t.f. Socialarbetare
Vuxensocialarbete

Jennifer Mattsson

vik Socialhandledare
Vuxensocialarbete

Maria Gröndahl

Socialhandledare
Vuxensocialarbete
Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 17.4.2024