Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Missnöje med socialvården

Om du är missnöjd med socialvården, ta kontakt med oss. Vi kan ofta reda ut eventuella missförstånd mellan dig, dina anhöriga och oss. Vi är skyldiga att åtgärda de eventuella brister som finns.

De synpunkter och påpekanden som du meddelar oss är viktiga för utvecklingen av vår verksamhet.

Lämna in ditt missnöje skriftligen

Om du inte tycker att de muntliga kontakterna med oss ger resultat, kan du lämna in dina påpekanden skriftligen. Du kan

  • lämna in en anmärkning direkt till oss på socialkansliet@kst.ax
  • lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Du kan få råd från klientombudsmannen hur du gör.

Nedan finns mer information.

Gör en skriftlig anmärkning

Om du inte tycker att dina kontakter med oss och den personal som berörs ger resultat kan du göra en skriftlig anmärkning. Med anmärkning söker du inte ändring i ett beslut. Genom en anmärkning kan du påverka vår praxis och hur ärendet tas om hand. 

Du hittar blankett för anmärkning under rubriken Bilagor. Du kan också välja att lämna in en fritt formulerad anmärkning. Beskriv så tydligt som möjligt vad som har hänt, vad du är missnöjd med och annat du vill anmärka på. Du behöver också nämna den personal som anmärkningen är riktad till och deras yrkesroll.

Inom skälig tid utreder vi klagomålet med berörd personal och ger ett skriftligt svar till dig. I svaret ska framkomma hur utredningen gått till och vilka åtgärder som anmärkningen har lett till.

Lämna in ett klagomål till ÅMHM

Om du inte är nöjd med svaret som du fått på din anmärkning, kan du lämna in ett klagomål (så kallad förvaltningsklagan) till tillsynsmyndigheten Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). I det fall ärendet hör till en annan myndighets tillsynsområde överför ÅMHM ditt klagomål till rätt myndighet och du blir informerad om överflyttningen.

Om du vill, så kan du lämna in ditt klagomål till ÅMHM utan att du lämnat en anmärkning till oss som ansvarar för verksamheten.

Läs mer om hur du går tillväga på ÅMHMs webbplats 

Klientombudsmannen

Klientombudsmannen kan bland annat hjälpa dig med att formulera en anmärkning eller klagomål.  

Klientombudsmannen kan inte ändra på de beslut som vi som socialvårdsmyndighet har fattat, men tar emot kritik och synpunkter. Klientombudsmannen fattar inte egna beslut och kan inte ändra på myndigheternas beslut, eller ta ställning till fel eller försummelser.

Läs mer om hur klientombudsmannen kan hjälpa dig på Ombudsmannamyndighetens webbplats

 

Ändring av ett specifikt beslut

Då du ansöker om service och stöd från oss får du alltid ett skriftligt beslut. I beslutet finns motiveringar till varför handläggaren beslutat på ett visst sätt och med stöd av vilka lagrum eller andra föreskrifter beslutet har fattats. I beslutet anges också hur du går till väga för att söka ändring av beslutet. 

Ansökan om ändring av en tjänsteinnehavares beslut

Du kan ansöka om ändring av en tjänsteinnehavares beslut inom socialvården hos förbundsstyrelsen. En del beslut inom barnskydd överklagas direkt till förvaltningsdomstolen. 

Besvär över förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsens beslut får överklagas hos förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen om besvärsrätt beviljas.

Katarina Dahlman

Förbundsdirektör
Organisationsstöd

Andrea Björnhuvud

Områdeschef
Funktionsservice

Mikaela Brandt-Lindholm

Områdeschef
Vuxensocialarbete

Paulina Eklund

Områdeschef
Barnskydd

Susann Peltonen

Områdeschef
Tidigt stöd barn och familj
Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 14.3.2023