Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Producenter av privat socialservice


Om du som enskild person, en sammanslutning eller en stiftelse eller ett affärsföretag mot ersättning producerar en eller flera av de former av socialservice som nämns i 14 § i socialvårdslagen är du producent av privat socialservice.

Läs vad som framgår av 14 § socialvårdslagen

Socialvårdslagen (ÅFS 2020:12)

14 § Socialservice som möter stödbehoven

Som kommunal socialservice ska följande ordnas med det innehåll och i den omfattning som föreskrivs i denna eller i någon annan lag:

 1. socialt arbete,
 2. social handledning,
 3. social rehabilitering,
 4. familjearbete,
 5. hemservice,
 6. hemvård,
 7. boendeservice,
 8. service på en institution,
 9. service som stöder rörlighet,
 10. alkohol- och drogarbete,
 11. förebyggande av psykisk ohälsa,
 12. rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor,
 13. övervakning av umgänge mellan barn och förälder,
 14. ledighet för personer som vårdar en anhörig eller närstående,
 15. verksamhet i sysselsättningssyfte för personer med funktionsnedsättning,
 16. arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt
 17. annan socialservice som är nödvändig för klientens välfärd och som tillgodoser de behov som avses i 11 §.

[...]

Läs hela paragrafen och socialvårdslagen på Ålands landskapsregerings webbplats

Som  producent av privat socialservice får du sälja dina tjänster utan moms endast om socialmyndigheterna utövar tillsyn över verksamheten.

För att du ska kunna erbjuda privat socialservice som företag till klienter inom det gemensamma socialvårdsområdet behöver du lämna in en skriftlig anmälan till KST. 

Du hittar blankett för anmälan på ÅMHM:s webbplats. Nedan kan du läsa mer om övriga förutsättningar för att sälja privat socialservice momsfritt och vilka bilagor du behöver lämna in tillsammans med anmälan. 

Läs mer om momsbeskattning av privata socialvårdstjänster på Skatteförvaltningens webbplats

Läs mer om privat socialservice på ÅMHM:s webbplats

Övriga förutsättningar för att du ska kunna sälja dina tjänster momsfritt

 • Kundens behov av hjälp är det enda kriteriet som avgör, då ditt företag överväger om det har rätt att sälja tjänster momsfritt till kunden. Tjänsterna ska med andra ord säljas till personer som är i behov av socialvård (vars funktionsförmåga är nedsatt till exempel på grund av sjukdom). Det krävs inget klientspecifikt beslut av KST. Kundens inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte heller någon roll.
 • Du har gjort upp en serviceplan eller annan motsvarande plan tillsammans med klienten. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster kunden är i behov av samt hur ofta hen behöver dem Om du säljer socialvårdstjänster utifrån ett beslut som KST fattat, ansvarar KST för att upprätta planen.
 • Din försäljning av socialservice till klienten ska basera sig på ett skriftligt avtal som du har ingått med klienten om tillhandahållandet av socialservicen. Då ditt företag gör upp serviceavtalet med klienten, försäkrar du som företagets representant att klientens handlingsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel klientens läkarintyg. Inga myndighetsbeslut behövs. En socialarbetares bedömning behövs endast i de fall där KST själv producerar tjänsterna.
 • Du ska ha en ansvarig person som svarar för kvaliteten på servicen.
 • Du ska ha en egenkontrollplan. Mer information och föreskifter för hur en plan utarbetas och följs upp får du av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM).

Läs mer om egenkontroll på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets webbplats 

Bilagor som ska lämnas in tillsammans med anmälan

Med stöd av landskapsförordning (1995:103) är 1 § i social-och hälsovårdsministeriet förordning om privat socialservice tillämplig på Åland. Paragrafen fastställer vilka bilagor som ska lämnas in tillsammans med anmälan. För att din anmälan ska vara komplett enligt gällande lagstiftning ska du lämna in följande handlingar:

 • Aktuellt handelsregisterutdrag eller kopia av näringsanmälan.
 • Om sökanden är ett företag, annan sammanslutning eller stiftelse, en kopia av bolagsavtalet, bolagsordningen eller stadgarna.
 • Intyg över registrering i det arbetsgivarregister som avses i lagen om förskottsuppbörd.
 • Verksamhetsplan av vilket framgår verksamhetens innehåll och dess planerade omfattning; eventuella underleverantörer som används, utredning om klientel samt personalplan och personalstruktur
 • Kopia av en registerbeskrivning enligt artikel 30 i Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av 27.4.2016 (mall fås på adressen di.ax).
 • Kopia av examensbevis och utredning över arbetserfarenhet för den person som ansvarar för servicen (matrikelutdrag eller kopior på arbetsintyg) 
 • Vid behov straffregisterutdrag för andra personer än personer som har arbetsavtal och som arbetar med barn.

Vad innebär tillsynen?

Som producent av privat socialservice svarar du för att den samlade servicen som anordnas för en klient uppfyller de krav som ställs på den.

Som tillsynsmyndighet utövar KST tillsyn i första hand genom att tillhandahålla dig den styrning och rådgivning som behövs vid serviceproduktionen och genom att i samråd med dig följa upp hur verksamheten utvecklas.

De uppgifter som du lämnar i din anmälan lämnar KST med stöd av lag vidare till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) och KST bifogar sitt utlåtande. ÅMHM i sin tur, behandlar ärendet och fattar beslut om att registrera din verksamhet i registret för anmälningspliktig socialservice. ÅMHM kan ta ut en avgift för denna registrering. Du kan kontakta ÅMHM för mer information om den avgiften. Övervakade umgängen är riksbehörighet. Även regionförvaltningsverket när det gäller registrering av övervakade umgängen tar ut en avgift för registreringen.

Uppgifter om serviceproducenter som producerar endast stödservice i anslutning till hemservice som avses i 14 § 1 mom. 5 punkten i socialvårdslagen eller med stödtjänster jämförbara tjänster och personlig assistans, genom LL 2010:50 om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp så är 8§ lagen om service och stöd pga handikapp (FFS 380/1987) tillämplig i landskapet Åland, skall inte lämnas vidare utan i dessa fall godkänner KST anmälan.

Du ska årligen till KST lämna i en verksamhetsberättelse. I denna ska ändringar som skett gällande personalen, lokalerna och verksamheten nämnas.

Läs mer om registret för anmälningspliktig socialservice på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets webbplats 

När ska du anmäla din verksamhet till den enskilda kommunen?

Om du producerar tjänster som riktar sig till klienter inom äldreomsorg, barnsomsorg eller skola ska du anmäla din verksamhet till den kommun/de kommuner som du verkar i.

När behöver du tillstånd för din verksamhet?

Om du fortlöpande producerar socialservice dygnet runt behöver du ansöka om tillstånd vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). Du behöver ansöka om tillståndet innan verksamheten inleds eller ändras väsentligt.

Läs mer på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets webbplats 

 

Publicerad 18.1.2021
Uppdaterad 31.10.2023