Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Erkännande av föräldraskap

Den som har fött ett barn är mor till barnet. Om barnet föds under äktenskap mellan den mor som har fött barnet och hens make, är maken far till barnet. Om föräldrarna inte är gifta med varandra måste föräldraskapet fastställas.

Erkännandet av föräldraskapet görs med fördel under graviditeten på mödrarådgivningen.

Endast i oklara fall eller om det annars önskas ska föräldraskapsutredningen och erkännandet av föräldraskap ske hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse.

Erkännande av föräldraskap innan barnet föds

 • Ni föräldrar kontaktar mödrarådgivningen för att göra erkännande av föräldraskapet. Oftast kan ni göra det i samband med ett vanligt besök eller i samband med undersökning på mödrarådgivningen. Kontaktuppgifter till mödrarådgivningen hittar ni på www.ahs.ax.
 • Erkännande kan även tas emot av barnatillsyningsman inom KST om den mor som ska föda har sin hemkommun på Åland om modern visar upp ett intyg över graviditeten (som fås av ÅHS).
 • Den mor som ska föda barnet och den som erkänner föräldraskapet ska samtidigt vara närvarande under besöket på mödrarådgivningen eller hos barnatillsyningsmannen då erkännandet tas emot. Den mor som ska föda och den som erkänner föräldraskapet behöver inte bo tillsammans för att föräldraskapet ska kunna erkännas under graviditeten.
 • Ni måste ha med ID-handling till erkännandet.
 • Mödrarådgivningen/barnatillsyningsmannen skickar erkännandet till Magistraten, Staten ämbetsverk på Åland, för fastställande.
 • Ytterligare information hittar ni på THL

Utredning och erkännande av föräldraskap efter barnets födelse

 • Barnatillsyningsmannen inleder utredande av föräldraskap efter att det kommit till hens kännedom om ett barn under 18 år vars andra förälder inte har konstaterats eller fastställts. Uppgifter om barnet kan komma av en personuppgiftsansvarig inom befolkningsdatasystemet eller till exempel av modern som fött barnet eller en person som ämnar erkänna föräldraskapet.
 • Överläggning för utredande av föräldraskap genomförs med modern som har fött, den eventuella andra föräldern (om möjligt) och barnet om det har fyllt 15 år eller snart fyller 15 år. Syftet med överläggningen är att få uppgifter med vars hjälp föräldraskapet kan utredas. 
 • De personer som ska ingå i överläggningen kallas till ett möte med barnatillsyningsman inom KST.
 • Om föräldraskapet kan erkännas skickas handlingarna till Magistraten, Staten ämbetsverk på Åland, för fastställande.
 • Om föräldraskapet kan erkännas bör även frågan gällande vårdnad kring barnet utredas. Ni diskuterar detta under mötet med barnatillsyningsmannen.

 

 

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 20.12.2023