Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Barnskydd

Barnskydd

Barnskyddets främsta mål är att garantera barnets rättigheter samt att stöda familjer så att barnen får växa upp i en trygg omgivning.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd.

När de öppna stödåtgärderna inom det tidiga stödet för barn och familj inte räcker för att trygga barnets utveckling och uppväxtmiljö blir det fråga om ett särskilt skydd, barnskyddet. Inom barnskyddet fattas beslut om placering utanför hemmet. Beslut om placering utanför hemmet har alltid sin grund i lagen.

Barnskydd innebär ett samarbete mellan många parter. Dessa är bland andra barnens föräldrar, barnomsorgen, skolan, hemservicen och polisen. Genom bra samarbete kan svårigheter upptäckas tidigt och rätt sorts hjälp ges där det behövs.

Barnskyddets personal har lagstadgad tystnadsplikt.

Information om hur en kontakt med Barnskyddet ser ut hittar du här.

Utredning av barnskyddsanmälan

När vi får en barnskyddsanmälan tar vi så fort som möjligt reda på mer om barnets situation. Vi har enligt barnskyddslagen sju dagar på oss att ta ställning till om en barnskyddsutredning behöver inledas.

En utredning innebär att vi kartlägger och bedömer barnets servicebehov.

Vi har rätt att få uppgifter från andra myndigheter i samband med utredningen av ett barns situation. Alla uppgifter journalförs.

Utredningen ska vara klar inom tre månader från det att anmälan lämnats in. Vi går alltid igenom resultatet tillsammans med dig och din familj.

Om det visar sig att ditt barn eller din familj behöver stöd kommer vi tillsammans överens om vilket stöd som ger bäst hjälp. Om det visar sig att barnets omsorg bäst tryggas utanför hemmet, blir ni klienter inom barnskyddet. Om du och din familj inte är i behov av hjälp från oss avslutas kontakten i samband med genomgången av utredningen.

Mer information om utredning av barnskyddsbehovet hittar du i bilagan till höger. 

Barnahusmodellen när ett barn har utsatts för ett brott

Barnahus är ett samarbete som har utvecklats mellan olika myndigheter och organisationer som är berörda i de fall där barn är brottsoffer. 

Syftet med barnahusarbetet är trygga de berördas rättssäkerhet, effektiviteten och snabbheten i utredningen liksom barnets behov av skydd.

Representanter från bland annat polisen, åklagarmyndigheten, barn- och ungdomspsykiatrin, socialvården och sjukvården finns med i barnahusgruppen. Medlemmarna varierar utifrån behoven i de aktuella ärendena.

Gruppen har inte regelbundna mötestider utan träffas vid behov för att tillgodose barnet och familjen med bästa möjliga hjälp och stöd i en svår situation.

 

Expertgruppen för barnskydd

KST utser en expertgrupp för barnskyddet för att trygga multiprofessionell sakkunskap.

Expertgruppen biträder socialarbetarna i beredningen av ärenden som gäller omhändertagande av barn samt vård utom hemmet och vid genomförandet av barnskyddet i övrigt. Gruppen ger också yttranden till stöd för beslutsfattande som gäller barnskyddsåtgärder.

Medlemmar i expertgruppen

Gruppens medlemmar utses av förbundsstyrelsen. Mandatperioden är tillsvidare. Gruppen sammankallas av områdeschefen för barnskyddet vid behov.

Paulina Eklund, områdeschef för barnskyddet, sammankallare

Hannah Lundberg, verksamhetsledare för Beroendemottagningen

Lena Laitinen, jurist

Kirsti Karlström, barnläkare

Carita Saku, psykolog

 

Mera information om barnskydd

Läs mer på webbplatsen Information om barnskydd som presenterar information på flera olika språk

Läs mera på webbplatsen för Ålands landskapsregeringen

Läs hela barnskyddslagen på Finlex

 

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 12.12.2022