Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Stöd för närståendevård

Närståendevård är vård av och omsorg om en äldre, person med funktionsnedsättning eller sjuk person som ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Du som vårdar en närstående kan ansöka som stöd för närståendevård. Om du vårdar en person under 65 år ansöker du om stöd hos KST.

Om du vårdar en person 65 år eller äldre ska du i regel vända dig till din hemkommun.

Stödet innebär ett arvode och också möjlighet till avlastning. Du har rätt till fem dygns lagstadgad ledighet per månad. 

 

Arvode

Vårdarvodet bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. Det finns tre olika klasser för vårdarvodena. Det finns skilda kriterier för vårdbehövande under 18 år och vårdbehövande 18 år och äldre.

 

Vårdbehövande under 18 år

Vårdklass 1

Arvode 461,99 euro/månaden

 1. Den vårdbehövande har ett kontinuerligt behov av vård.
 2. Den vårdbehövande har nedsatt funktionsförmåga eller långvarigt sjuk och vars dagliga vård och omsorg är särskilt krävande och bindande.
 3. Den vårdbehövande klarar inte själv av de dagliga aktiviteterna enligt åldersnivån utan kräver kontinuerligt särskild vård, hjälp, handledning eller tillsyn i de dagliga göromålen (till exempel i fråga om att äta, klä på sig, tvätta sig, gå på toaletten, gå och lägga sig m.m.).
 4. Den vårdbehövande har svårigheter att röra sig självständigt utanför hemmet
 5. Berättigar närståendevårdaren till fem dygns lagstadgad ledighet per månad.

Vårdklass 2

Arvode 679,41 euro/månaden

 1. Alla kriterier för vårdklass 1 uppfylls och närståendevårdarens arbete är tydligt fysiskt och psykiskt tungt samt mer krävande och bindande än i arvodesklass 1.
 2. Den vårdbehövande kräver kontinuerligt vård, hjälp och tillsyn även nattetid.
 3. Den vårdbehövande behöver hjälp av en annan person med nästan alla aktiviteter som berör den personliga vården.
 4. Personen behöver hjälp och tillsyn i socialt umgänge samt kan kräva mycket specialvård. Den vårdbehövande kan inte lämnas ensam.

Berättigar närståendevårdaren till fem dygns lagstadgad ledighet per månad.

Vårdklass 3

Arvode 1025,82 euro/månaden

 1. Utbetalas endast under en tung förändringsfas eller en tung behandlingsfas i vården gällande barnet, som vid till exempel övergång från en vårdform till en annan, utskrivning från institution/sjukhus, barnet ska återhämta sig efter en svår olycka, barnet insjuknar akut i en svår sjukdom eller invalidiseras plötsligt. Kan även handla om att ett barn med mycket krävande vård och omsorgsbehov ska börja dagis eller skola.
 2. Närståendevårdaren är kortvarigt förhindrad att arbeta för egen eller någon annans räkning eller studera på grund av den vårdbehövandes behov. Om vårdaren anför särskilda skäl kan man också avtala om ett lägre arvode. Som särskilda skäl räknas exempelvis fall där det är ekonomiskt mest fördelaktigt för vårdaren att ta emot ett lägre arvode.
 3. I enlighet med 5 paragrafen i lagen om stöd för närståendevård betalas detta arvode ut, förutsatt att vårdaren under denna tid har ringa arbetsinkomster och inte rätt till specialvårdspenning eller alterneringsersättning istället.

Berättigar närståendevårdaren till fem dygns ledighet per månad som förverkligas enligt överenskommelse i vård- och serviceplan.

 

Vårdbehövande 18 år och äldre

Vårdklass 1

Arvode 461,99 euro/månaden

 1. Den vårdbehövande behöver dagligen hjälp med vård och/eller omsorg, inte enbart hjälp med att uträtta ärenden utanför hemmet eller hushållsarbete.
 2. Den vårdbehövande behöver inte vård och omsorg dygnet runt.
 3. Vården är bindande på grund av daglig tillgänglighet.
 4. Den vårdbehövande kan bo ensam eller vara ensam en stor del av dygnet. Vårdaren kan ha ett heltids- eller deltidsjobb.
 5. Närståendevården kan ses som ett alternativ till hemservice.

Berättigar närståendevårdaren till fem dygns lagstadgad ledighet per månad.

Vårdklass 2

Arvode 679,41 euro/månaden

 1. Den vårdbehövande behöver mycket hjälp i de dagliga funktionerna (till exempel personlig hygien, påklädning, toalettbesök, måltider och dylikt).
 2. Den vårdbehövande kräver kontinuerligt vård, hjälp och tillsyn även nattetid.
 3. Vården är bindande på grund av ständig tillgänglighet.
 4. Den vårdbehövande klarar sig ensam en del av dagen, men kan inte bo ensam.
 5. Vårdaren kan ha ett deltidsjobb.
 6. Närståendevården kan ses som ett alternativ till effektiverat serviceboende eller omfattande hemservice (mer än fyra besök per dygn).

Berättigar närståendevårdaren till fem dygns lagstadgad ledighet per månad.

Vårdklass 3

Arvode 1025,82 euro/månaden

 1. Närståendevårdaren är kortvarigt förhindrad att arbeta för egen eller någon annans räkning eller studera på grund av den vårdbehövandes behov.
 2. Om vårdaren anför särskilda skäl kan avtalas om ett lägre arvode. Som särskilda skäl räknas exempelvis fall där det är ekonomiskt mest fördelaktigt för vårdaren att ta emot ett lägre arvode.
 3. I enlighet med 5 paragrafen i lagen om stöd för närståendevård betalas detta arvode ut, förutsatt att vårdaren under denna tid har ringa arbetsinkomster och inte rätt till specialvårdspenning eller alterneringsersättning istället.

Berättigar närståendevårdaren till fem dygns ledighet per månad som förverkligas enligt överenskommelse i vård- och serviceplan.

Ansökan

Du ansöker om ansöker om stöd för närståendevård skriftligen.

Du kan lämna in ansökan

 1. digitalt via våra e-tjänster. 
 2. till pappers. 

Läs mer om de olika alternativen under E-tjänster.

Bilagor

Till ansökan ska du bifoga

 • läkarintyg
 • utlåtande från ergoterapeut (om ansökan gäller ändringsarbeten, redskap och anordningar)
 • kostnadskalkyl.Observera

Observera att vi på grund av dataskyddet inte tar emot ansökningar via vanlig e-post. Om du lämnar in ansökan digitalt gör du det via vår e-tjänst. Detta är för att skydda dina personliga uppgifter som gäller hälsa och sjukdom och andra konfidentiella uppgifter om dig. Redovisning för arvode av närståendestöd

Du redovisar för närstående vård i efterskott senast den andra varje månad. Du kan inte lämna in redovisningen innan månaden är slut. Utbetalning av närståendestöd sker sedan därefter den femtonde i månaden. Närstående vårdare och dennes ersättare använder samma typ av underlag som följer:

Underlag för redovisning av närståendevård

Anvisning för ifyllnad av "underlag för redovisning av närståendevård"

 

 

 

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 3.1.2024