Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Stöd för rörligheten

Det som tidigare hette färdtjänst enligt socialvårdsförordningen, heter idag stöd för rörligheten.

Stöd för rörligheten ordnas för dig som inte klarar av att självständigt använda allmänna trafikmedel på grund av sjukdom, skada eller någon annan liknande funktionsnedsättande orsak.

Service som stöder rörligheten ordnas främst för dig som är äldre med nedsatt funktionsförmåga på grund av ålder och som inte har rätt till transporttjänster för gravt handikappade enligt handikappservicelagen. Stödet ges för att du ska kunna uträtta ärenden eller genomföra annat som hör till det dagliga livet för att du ska kunna leva självständigt och upprätthålla sociala nätverk.

Omfattning av servicen som stöder rörligheten fastställs inte i lag, utan omfattningen är beroende av ditt uppskattade individuella behov. Servicen beviljas inom ramen för tillgängliga budgetmedel.

 

Olika former av stöd för rörligheten

Service som stöder rörligheten kan beviljas i form av

  • handledning i hur allmänna trafikmedel används och handledd träning
  • ledsagarservice
  • grupptransport
  • ersättning för skäliga kostnader för transport med taxi, färdtjänstbil eller annat motsvarande fordon, eller på något annat lämpligt sätt.

 

Ersättning för skäliga kostnader

Ersättning för skäliga kostnader är kanske den form av stöd som förknippas med stöd för rörligheten (tidigare färdtjänst enligt socialvårdsförordningen.

Har du rätt till ersättning för skäliga kostnader?

För att du ska ha rätt till ersättning för skäliga kostnader ska ditt hushålls bruttoinkomst och besparingar understiga följande summor.

 

Bruttoinkomst €/månad Maximala besparingar  (€)
Ensamstående                         1 800,00

                            6 000,00

Makar/sambos

                        2 500,00                            10 000,00

 

Hur mycket betalar du själv per resa?

Den så kallade självrisken, alltså hur mycket du själv betalar per resa är fastställd till

5 euro per resa, eller 25 procent av resekostnaden om resan överstiger 20 euro.

Antal resor som beviljas

KST ersätter högst åtta (8) enkelresor per månad för fritids-, ärende- och rekreationsresor. Resorna sker inom Åland.

Resa som företas av klienter med hemkommun i skärgårdskommunerna Brändö, Kumlinge, Kökar eller Sottunga från hemkommunen till fasta Åland eller tvärtom, räknas som enkelresa.

En enkelresas maximala längd är 60 kilometer. Överstigande kilometerantal ersätts inte, utan bekostas i sin helhet av klienten själv.

Under resan är det tillåtet med ett nödvändigt, kort uppehåll (högst 15 min) till exempel för att posta ett brev. Längre avbrott avbryter enkelresan, och den fortsatta färden räknas som en ny resa.

Taxikort

När du beviljas ersättning för skäliga kostnader får du ett personligt taxikort skickat till din hemadress. Kortet är laddat med de resor som du beviljats.

Du använder kortet för att betala den del av resan som ersätts. 

Varje gång du beviljas resor, laddar vi på KST ditt kort med rätt antal resor.

Förlorat taxikort

Om du förlorar ditt kort tar vi ut en avgift för leverans av nytt kort, spärravgift och eventuell hittelön. 

Tilläggsresor

Om det maximala antalet resor (8) resor inte räcker till för att trygga dina absolut nödvändiga behov av att röra dig, har du rätt att ansöka om tilläggsresor. Du ska då motivera behovet av tilläggsresor som beror på ett handikapp eller en sjukdom. En tilläggsförutsättning är att det är fråga om ett nödvändigt rörelsebehov som hör till normal livsföring. Beslut om tilläggsresor fattas månadsvis.

För att en klient ska beviljas fler resor krävs alltid individuellt övervägande och tungt vägande skäl.

En klient kan i samband med sin ansökan framföra sina motiveringar för tilläggsresor.

Maximalt beviljas åtta (8) tilläggsresor per månad.

Samåkning

Om du samåker med annan person/andra personer som beviljats stöd för rörligheten i form av ersättning för skäliga kostnader, förbrukas en resa för vardera brukare och samtliga erlägger en egen självrisk.

Vid samåkning med annan person än sådan som brukar stöd för rörlighet delar ni transportkostnaden solidariskt (alltså per åkare).

Vad beviljade resor inte får användas till

Beviljade resor får inte användas för resor till hälso- eller sjukvård eller rehabilitering som ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen eller av ett försäkringsbolag. Sådana resor är till exempel läkar-, tandläkar-, laboratorie- och terapibesök, besök på en hälso- eller sjukvårdares mottagning, besök för att prova hjälpmedel eller undersöknings-, rehabiliterings- och vårdbesök som en läkare ordinerat. FPA ersätter ovannämnda färdtjänster.

Läs mer om de resor som ersätts av FPA

KST förbehåller sig rätten att kontrollera att regelverket följs. Vid missbruk dras rättigheten in.

 

Ansökan

Du ansöker om stöd för rörligheten skriftligen. Du kan lämna in ansökan

  1. digitalt via våra e-tjänster. 
  2. till pappers. 

Läs mer om de olika alternativen under E-tjänster

Handläggning av ansökan

KST strävar till att handlägga din ansökan inom 2-3 månader från det att ansökan och alla de bilagor som behövs har kommit in till KST. Om din ansökan är bristfällig blir du ombedd att lämna in de bilagor som behövs för att KST ska kunna handlägga den. Du får sedan ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Bilagor

Om du söker om ersättning för skäliga transportkostnader (taxiresor) ska du bifoga

  • ett intyg över bruttoinkomster (till exempel kontoutdrag)
  • intyg över besparingar (till exempel beskattningsintyg).

Observera

Observera att vi på grund av dataskyddet inte tar emot ansökningar via vanlig e-post. Om du lämnar in ansökan digitalt gör du det via vår e-tjänst. Detta är för att skydda dina personliga uppgifter som gäller hälsa och sjukdom och andra konfidentiella uppgifter om dig. 

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 30.6.2023